Årsstämma och ekonomisk information
Årsstämma
Ordinarie årsstämma för aktieägarna i Axfood AB (publ) hålls torsdagen den 9 mars 2006, klockan 17.00 i Norra Latin, Norra Bantorget, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast fredagen den 3 mars 2006, klockan 16.00, ha anmält sig till bolaget under adress: Axfoods Årsstämma, Box 47021, 100 74 Stockholm. Anmälan kan också göras till bolaget per telefon till 08-775 03 23, fax 08-775 81 65 eller via e-post: jessica.olvestad@axfood.se. Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, antal aktier samt antal biträden. Vid anmälan via fax vänligen märk faxet med "Axfoods årsstämma". Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten vara Axfood tillhanda före årsstämman.
Deltagande i stämman
Rätt att delta i stämman har aktieägare som är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 3 mars 2006 samt anmäler sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 3 mars 2006, klockan 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 3 mars 2006.
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår för 2006 en höjd utdelning om 9,00 kr (6,50) per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning på 6,00 kr (4,50) innebärande en total utdelning för 2005 på 15,00 kr (11,00) per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 14 mars och utdelningen beräknas utbetalas av VPC fredagen den 17 mars 2006. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 9 mars 2006.
Kallelse till årsstämman
Kallelse till årsstämman sker dels via brev till aktieägarna och dels med annons i Svenska Dagbadet samt Post- och Inrikes Tidningar. I kallelsen framgår dagordning och ärenden för årsstämman.
Ekonomisk information 2006
Delårsapport januari – mars, 19 april
Delårsrapport januari – juni, 19 juli
Delårsrapport januari – september, 24 oktober
Omsättningsrapporter lämnas separat för månaderna januari, februari, april, maj, juli, augusti, oktober, november. För publiceringsdatum, besök www.axfood.se/finansiell info/kalender
Denna årsredovisning skickas till de aktieägare som så önskat.
Text och produktion: Axfood, Hallvarsson&Halvarsson.
Grafisk form: Meze Design. Foto: Mats Widén.
Repro och tryck: Strokirk-Landströms i Lidköping 2006.