Definitioner och förklaringar
Definitioner
EBIT: Rörelseresultat.
EMV: Egna märkesvaror.
Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. För kassaflöde per aktie efter utspädningseffekt se nedan "Resultat per aktie efter utspädning".
Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning.
Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med årsarbetstid om 1 800 timmar.
Nettolåneskuld/Netto räntebärande tillgångar: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.
Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive minoritet.
Resultat per aktie: Majoritetsägarens andel av årets nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning: Majoritetsägarens andel av årets resultat efter skatt justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till ute-
stående konvertibler, dividerat med vägt genomsnittligt antal stamaktier justerat med utspädningseffekten avseende konvertibler och teckningsoptioner. Utspädningseffekten på konvertibler är det antal aktier som kan tillkomma vid full konvertering. Utspädningseffekten på teckningsoptionerna uppstår när nuvärdet av teckningskursen är lägre än stamaktiernas verkliga värde. Stamaktiens verkliga värde utgör den genomsnittliga börskursen under redovisningsperioden. Utspädningseffekten framkommer som skillnaden mellan antalet aktier som innehavarna av teckningsoptionerna har rätt att teckna och det antal aktier värderade till verkligt värde som denna teckningslikvid motsvarar.
Räntabilitet på eget kapital: Majoritetsägarens andel av nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av majoritetsägarens andel av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.
Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-nader dividerat med finansiella kostnader.
Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritet.
Soliditet: Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balans-
omslutningen.
Substansvärde per aktie: Majoritetsägarens andel av eget kapital dividerat med antal aktier. För substansvärde per aktie efter utspädningseffekt se ovan
"Resultat per aktie efter utspädning".
Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två.
Förklaringar
attract40
Stockholmsbörsens regler för att noteras på attract40:
Urvalet sker halvårsvis och baseras på statistik för en period på sex månader med slut en månad före varje hel- och halvår.
  1. Bolagets (den mest omsatta aktieserien) omsättningshastighet den senaste sexmånadersperioden, justerat med avseende på fritt marknadsvärde (free float), ska vara en av de 40 högsta på Stockholmsbörsens O-lista.
  2. Bolag som inte uppfyller kravet på omsättningshastigheten kan ges möjlighet att handlas på attract40 om handeln i bolagets aktier är så omfattande att bolaget, om det funnits på A-listan, skulle ha uppfyllt kravet att omsättningen måste överstiga 3 Mdr under halvårsperioden (motsvarande cirka 24 Mkr/dag) samt att bolaget måste ha ett marknadsvärde överstigande 8 Mdr.
  3. Bolaget måste vid utgången av mätperioden ha ett fritt marknadsvärde på minst 500 Mkr.
  4. Bolaget måste tillhandahålla marknadsinformation på engelska.
  5. Bolag på observationslistan är inte aktuella för handel på attract40. Föreligger ett offentligt bud på ett aktuellt bolag kan det förhindra placering på attract40.
  6. I vissa speciella fall kan nyintroducerade bolag ges möjlighet att handlas på attract40. För att Stockholmbörsen ska godkänna att bolaget handlas direkt på attract40, måste det anses mycket troligt att de ovan nämnda kvantitativa grundförutsättningarna kommer att infrias.
GAAP
General Accepted Accounting Principles.