Flerårsöversikt
Belopp i Mkr2005*)2004*)200320022001
Resultaträkning
Nettoomsättning *)28 08628 65833 61633 11532 428
Realisationsresultat/strukturkostnader *)-2-1513237-79
Rörelseresultat *)1 0401 1261 0341 023653
Resultat efter finansiella poster *)1 0261 096971919527
Minoritetens andel -54-12-14-11
Skatt *)-297-310-275-280-188
Årets resultat kvarvarande verksamheter *)729786684625328
Årets resultat avvecklade verksamheter-4717
Årets resultat682803684625328
      
Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar1 2901 1191 0761 0981 165
Materiella anläggningstillgångar1 4871 8231 8212 1722 264
Finansiella anläggningstillgångar32153253412541
Övriga anläggningstillgångar3834
Varulager1 5981 6341 5991 6311 559
Övriga omsättningstillgångar1 2961 4801 6801 5981 832
Likvida medel639977548444406
Tillgångar som innehas för försäljning1 189
Tillgångar7 5697 2206 9777 3557 767
Eget kapital2 8252 6442 1271 6931 208
Minoritetsintresse119119122119109
Avsättningar743701637
Räntebärande skulder 4146765991 3202 070
Räntefria skulder3 4493 7813 3863 5223 743
Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning762
Eget kapital och skulder7 5697 2206 9777 3557 767
Kassaflöde     
Kassaflöde från den löpande verksamheten1 1701 4621 0261 1041 046
Kassaflöde från investeringsverksamheten-850-422-315-192-293
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-579-610-606-873-625
Årets kassaflöde från den totala verksamheten-25943010539128
varav årets kassaflöde från avvecklad verksamhet-41-16
Belopp i Mkr2005*)2004*)200320022001
Nyckeltal
Rörelsemarginal,
exklusive realisationsresultat och strukturkostnader, *)3,73,92,73,02,3
Marginal efter finansiella poster, % *)3,73,82,92,81,6
Soliditet, %38,938,332,224,617,0
Nettoskuldsättningsgrad/nettofordransgrad, ggr-0,0-0,10,20,61,3
Skuldsättningsgrad, ggr0,220,240,430,941,85
Sysselsatt kapital3 6033 4393 2213 5103 752
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %28,734,131,228,717,3
Räntabilitet på eget kapital, %25,132,635,843,131,8
Räntetäckningsgrad, ggr31,624,313,38,44,7
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar1 036537660455404
Resultat per aktie, kr *)13,3714,6712,8511,756,16
Resultat per aktie avvecklad verksamhet, kr *)-0,780,25
Resultat per aktie efter utspädning, kr *)13,3514,4212,6211,516,07
Resultat per aktie efter utspädning avvecklad verksamhet, kr *)-0,770,24
Substansvärde per aktie, kr51,8149,3539,7631,8122,7
Substansvärde per aktie efter utspädning, kr51,7648,4438,9731,0922,24
Kassaflöde per aktie, kr-4,758,031,970,732,4
Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr-4,747,881,930,722,36
Antal aktier54 531 37853 577 82853 497 02853 229 02853 229 028
Vägt genomsnittligt antal aktier54 531 37853 567 00953 248 07453 229 02853 229 028
Antal aktier efter utspädning54 583 92854 583 92854 585 05454 459 99354 327 524
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning54 583 92854 573 10954 336 10054 459 99354 327 524
Medelantalet anställda under året 1)7 9222)7 7642)7 7738 3128 514
      
Utdelning15,003)11,005,505,002,50
*)2005 redovisas enligt IFRS samt även 2004 års siffror är omräknade enligt IFRS. Enligt IFRS 5 redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling på egen rad i resultaträkningen
 för år 2005 och även jämförelseåret 2004 är omräknat. Markerade siffror och nyckeltal gäller för kvarvarande verksamheter år 2004 och 2005. Övriga siffror och nyckeltal gäller för den
 totala verksamheten (inklusive Spar Finland) då balansräkningen för jämnförelseåret 2004, i enlighet med IFRS 5, inte ska omräknas.
1)Från och med 2004 är årsarbetstiden beräknad på 1 800 timmar. För åren 2000–2002 har 1 600 timmar använts.
2)Varav avvecklade verksamheter 856 (823).
3)Enligt styrelsens förslag.