Fördubblad omsättning i Axfoodaktien 2005
Axfoodaktien är sedan 1997 noterad på Stockholmsbörsen, idag på O-listan, attract40. Axfoods aktiekapital uppgick vid utgången av 2005 till 272,7 Mkr fördelat på 54 531 378 aktier. Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital.
Kursutveckling och omsättning
Under 2005 förblev aktiekursen i stort sett oförändrad.
Axfoodaktien inledde 2005 med en notering på 229,50 kr den 3 januari, under en stor del av 2005 låg sedan kursen något under 200 kr, mot slutet av året skedde en återhämtning och aktien stängde den 30 december på kursen 222 kr. Högsta notering under året inträffade den 12 januari då aktien noterades till 236,50 kr. Lägsta notering, 168 kr, inträffade den 21 mars och upprepade sig den 1 april. Börsen som helhet, OMX All-Share index, gick under 2005 upp med 33 procent. Axfoods börsvärde vid utgången av året uppgick till 12 101 Mkr (12 055).
Under de senaste fem åren har aktiekursen jämfört med börsens genomsnittliga utveckling utvecklats mycket väl. En investering om 1 000 kr i Axfoodaktier i början av 2001 var vid utgången av 2005 värd 3 445 kr om utdelningarna återinvesterats. Om samma investering följt SIX Return index, som visar utvecklingen för börsen i genomsnitt inklusive återinvesterade utdelningar, hade de 1 000 kronorna under samma period endast ökat till 1 230 kr.
Totalt omsattes under året 55,2 miljoner aktier (24,9) till ett sammanlagt värde om 10 558 Mkr (4 728). Det motsvarar en omsättningshastighet på 102 procent (47), jämfört med O-listans genomsnitt på 87 procent (82). Varje handelsdag omsattes i genomsnitt 218 101 aktier (98 487) till ett värde av 41,7 Mkr (18,7). I genomsnitt gjordes 247 avslut per handelsdag (102).
Konvertibel
Under oktober 2000 fattade Axfoods bolagsstämma beslut om konvertibel- och teckningsoptionsprogram för anställda och chefer i Axfoodkoncernen.
Under november 2000 tecknade sig 1 093 medarbetare för konvertibler. Teckningsbeloppet uppgick till totalt 73 Mkr. Konverteringskursen är 73 kr och konverteringsperioden är mellan 2005-01-21 till 2006-03-20. Det konvertibla lånet löper med en ränta motsvarande Stibor 12 månader minus 1 procentenhet. Detta innebär att räntan vid utgången av 2005 uppgick till 1,32 procent. Under 2005 har konvertering skett till 953 550 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 1,8 procent. Per 2005-12-31 återstår konvertibler motsvarande 52 550 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 0,1 procent. Teckningsoptionsprogrammet avslutades under år 2004.
Utdelning
Axfoods utdelningspolicy innebär att minst 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut.
För verksamhetsåret 2005 föreslår styrelsen en utdelning om 15,001) kr per aktie varav 9,00 kr utgör ordinarie utdelning och 6,00 kr utgör extra utdelning (11,00 varav 6,50 kr utgjorde ordinarie utdelning), motsvarande totalt 818 Mkr (589) baserat på 54 546 978 utfärdade aktier. Den föreslagna utdelningen motsvarar 119,1 procent av resultatet efter skatt för 2005 (73,7).I genomsnitt har Axfood sedan 2001 delat ut 67,31) procent av resultatet efter skatt. Utdelningen för 2005 beräknas utbetalas genom VPC den 17 mars 2006.
Ägarbild
Antal ägare uppgick vid årets slut till 9 714 (9 519). Vid utgången av 2005 ägde de 10 största ägarna 57,5 procent (58,4) av aktierna. Svenska privatpersoner ägde vid utgången av 2005 54,6 procent av aktierna (60) medan svenska aktiefonder och institutioner ägde knappt 21,5 procent (18). Det utländska ägandet i Axfood uppgick till drygt 24 procent (22).
1) Om styrelsens förslag om utdelning för verksamhetsåret 2005 antas av årsstämman.
De 10 största aktieägarna per den 31 december 2005
Antal aktierAndel av kapital och röster, %
Axel Johnson AB24 290 06644,5
SEB fonder2 558 0204,7
SHB/SPP fonder 769 5951,4
Robur fonder 663 5371,2
Catella fonder 616 8001,1
Zenit fond593 9001,1
Nordea fonder494 2600,9
Sax Göran460 0100,9
SEB-Trygg Försäkring 456 8000,9
Eikos fond450 0000,8
Summa 10 största ägarna31 352 98857,5
Övriga ägare23 178 39042,5
Totalt54 531 378100,0
Storleksfördelning av aktieägare per den 31 december 2005
StorleksklasserAntal aktieägareAndel av kapital och röster, %
1 –50080782,3
501 –1 0007491,1
1 001 –2 0003070,9
2 001 –5 0001991,3
5 001 –10 0001201,7
10 001 –20 000902,4
20 001 –50 000593,4
50 001 –100 000456,1
100 001 – 6780,8
9714100,00
Nyckeldata för Axfoodaktien
20051)20041)200320022001
Utdelning, kr15,002)11,005,505,002,50
Utdelning i % av nettoresultat 3)119,173,743,042,640,6
Utestående antal aktier vid årets slut54 531 37853 577 82853 497 02853 229 02853 229 028
Genomsnittligt antal utestående aktier54 531 37853 567 00953 248 07453 229 02853 229 028
Börskurs årets slut, kr222225166,5162117,5
Högsta/lägsta betalkurs, kr236,5/168229/160,5174,5/120180/115125,5/48
Direktavkastning, % 4)6,84,93,33,12,1
Resultat/aktie före utspädning, kr 5)13,3714,6712,8511,756,16
Resultat/aktie efter utspädning, kr 5)13,3514,4212,6211,516,07
Substansvärde per aktie51,8149,3539,7631,8122,70
Substansvärde per aktie efter utspädning51,7648,4431,0922,2416,05
P/E tal före utspädning 5, 6)16,615,313,013,819,1
P/E tal efter utspädning 5, 6)16,615,613,214,119,4
Omsättningshastighet, %10247573627
Antal aktieägare9 7149 5199 8909 6139 565
1) Nyckeltalen för 2004 och 2005 är omräknade till redovisningsreglerna enligt IFRS. 4) Utdelning per aktie didviderat med börskursen vid årets slut.    
2) Styrelsens förslag.    5) Avser kvarvarande verksamheter 2005 och 2004.
3) Utdelning i procent av nettoresultat.   6) Börskurs i relation till nettoresultatet per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamheter.