Rörelserelaterade risker
Konkurrenter
Axfood befinner sig idag i en helt annan konkurrenssituation än vid företagets bildande. Alla aktörer i dagligvarumarknaden är under stark prispress, bland annat framdriven av en överetablerad marknad. Axfood vill fortsatt växa, men är samtidigt noga med att betona att tillväxten inte är ett självändamål utan ska ske med bibehållen lönsamhet.
Centralt för alla etableringar är att dessa föregås av mycket noggranna marknadsanalyser vad gäller sådant som konkurrenssituation och demografi. Varje investeringskalkyl sträcker sig flera år framåt i tiden. Ett kontinuerligt analysarbete kan också leda till geografiska omfördelningar av Axfoods etableringar.
Etablering/Hyresavtal
Sverige har i jämförelse med många europeiska och nordiska länder en relativt liberal etableringspolitik. Sverige har dessutom betydligt friare regler kring öppethållandetider. Ett problem på den svenska marknaden är dock att tillstånds-givarna inte alltid tar hänsyn till konkurrenssituationen på en lokal marknad. Ett latent hot på den svenska marknaden är ett myndighetsbeslut om etableringsstopp för större butiker, vilket har skett i flera av de nordiska länderna.
Axfood äger i Sverige inga butiksfastigheter. De svenska butikerna har alla hyresavtal. För nyetablerade butiker löper hyresavtalen vanligtvis på 10 år samt för redan etablerade butiker löper de på 3–5 år.
Verksamhetsrisker
Axfoods säkerhetsarbete har identifierat en totalskada, såsom brand, i centrallagren i Jordbro eller Backa, som en av de viktigaste verksamhetsrisker som företaget har att hantera. Inom företaget finns en stor medvetenhet om att centralisering ökar sårbarheten. Därför läggs mycket stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad, liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser.
De flöden som ej tidigare kontrakterats eller bedömts vara av bestående och kontinuerlig karaktär ska kurssäkras vid ordertillfället. Godkända instrument för valutasäkring är avistakontrakt, valutaterminskontrakt och valutaswapkontrakt. Under 2005 har valutasäkring enbart skett med avistakontrakt och valutaterminskontrakt. Exponeringen i eget kapital uppkommer i den konsoliderade balansräkningen som en följd av investeringen i eget kapital i Spar Finland. Axfoodkoncernens policy är att exponering i eget kapital inte ska kurssäkras.
Regelbundna riskanalyser görs med hjälp av Axfoods riskanalysinstrument Axfood Blue. Beräkningar av Estimated Maximum Loss har också genomförts med hjälp av försäkringsmäklare. Uppföljning sker kontinuerligt av Axfoods säkerhetsarbete och det har successivt lett till minskat skadeutfall och sänkta försäkringspremier.
Genomgångar enligt Axfood Blue görs av butikerna och
partihandeln själva medan översynen av distribunalerna genomförs av Axfoods centrala säkerhetsfunktion.
Det systematiska brandskyddsarbetet trycker mycket på en fungerande brandorganisation och en regelbunden egen kontroll. Där ligger prioriteringen i butikernas brandskyddsarbete att på bästa sätt hantera utrymning då säkerhet för medarbetare och kunder står i fokus.
Värdehanteringsrisker
Axfood har koncernövergripande avtal avseende säkerhetstjänster, säkerhetssystem samt värdehantering. Motivet till detta är att säkra en gemensam koncernnivå. Strikta regler finns kring kontanthantering i butik. Axfood följer med stor noggrannhet utvecklingen när det gäller slutna penninghanteringssystem.
Svinn
I butikerna pågår svinnprojekt för att definiera vad som är kassering av gamla och deffekta varor, egen förbrukning och faktiska stölder. Svinnet uppgår till ca 500 Mkr varav hälften är kassering av gamla varor. Svinnarbetet bygger på övertygelsen att det är viktigt att arbeta med alla delar av svinnet, genom exempelvis översyn av beställningsrutiner, leveranskontroller och upplockning av varor. På så vis skapas en allt bättre kunskap om och rutiner för att hantera svinn samtidigt som det ger underlag för ökad vaksamhet när det gäller vilka varor som faktiskt är särskilt stöldbegärliga. Svinnarbetet finns även med som en parameter i Kompassen.
Miljörisker
Någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken bedrivs inte inom Axfood AB eller koncernen. Däremot bedrivs anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser en kylanläggning inom partihandelsledet där ammoniak används.
Noter
1. Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) samt de tolknings-
uttalanden som ges ut av International Finacial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC/SIC) och såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Årsredovisningen för 2005 är den första fullständiga rapport som koncernen har upprättat helt enligt IFRS. Vid övergången till redovisningen enligt IFRS tillämpas IFRS 1 som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas första gången. Vidare tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Enligt övergångsreglerna till IFRS/IAS krävs ett jämförelseår, vilket innebär att även 2004 redovisas enligt IFRS/IAS i rapporteringen för 2005. Effekten av övergången till IFRS/IAS för helåret 2004, inklusive en beskrivning av skillnader mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS/IAS, presenteras i not 36.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper".
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 13 februari 2006. Koncernens resultat- och balansräkningar och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämma den 9 mars 2006.
Ändrade redovisningsprinciper 2005
Från och med 2005-01-01 tillämpar koncernen IAS 39, IFRS 4 och IFRS 5.
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, IFRS 4 Försäkringsavtal och IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter ska tillämpas från och med den 1 januari 2005 och är undantagna från kravet på omräkning av jämförelseåret. Effekten av övergången till IAS 39 (se not 36) påverkar Axfoodkoncernens egna kapital per 2005-01-01 med 0 Mkr efter skatt och per 2005-12-31 med -2 Mkr efter skatt. Övergången till IFRS 4 får ingen effekt på Axfoodkoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital.
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Axfood IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Axfood tecknade den 7 september 2005 avtal om försäljning av innehavet i Spar Finland (se not 4). Affären avslutades den 12 januari 2006 och medför att koncernen per den 31 december 2005 redovisar ett resultat från den avvecklade verksamheten om -47 Mkr efter skatt. I och med avyttringen av Spar Finland redovisas innehavet som avvecklad verksamhet. Spar Finlands nettoresultat från årets början redovisas på separat rad i resultaträkningen, "Periodens resultat från avvecklad verksamhet". Resultaträkningens jämförelsetal är omräknade. Från och med den 1 september 2005 och framåt upphör avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar hänförliga till Spar Finland. I stället sker värdering av nämnda tillgångar till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. I balansräkningen särredovisas från och med den 1 september 2005 tillgångar och skulder hänförliga till Spar Finland. Jämförelseperiodernas balansräkningar påverkas inte eftersom verksamheten klassificeras som avvecklad verksamhet först under 2005.
Ändrade redovisningsprinciper 2006
Från och med den 1 januari 2006 tillämpar Axfood Tillägg till/ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda, Tillägg till/ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering. I ändringarna till IAS 19 ges möjligheten att redovisa aktuariella vinster och förluster antingen i eget kapital eller i resultaträkningen. Enligt den tidigare standarden redovisades aktuariella vinster och förluster enbart i resultaträkningen. Tillägget till IAS 19 innebär också att upplysningskraven utökas. Bland annat ska en avstämning ske separat för förändringen av de förmånsbestämda åtagandena under året respektive årets förändring i förvaltningstillgångarna.
Ändringarna i IAS 39 behandlar huvudsakligen möjligheten att redovisa finansiella instrument till verkligt värde (The fair value option) samt koncerninterna säkringar mellan dotter-företag i olika länder (Intra-group cash flow hedge accounting). Ändringarna i IAS 39 får ingen effekt på Axfoodkoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital.
IFRS 7 medför ingen förändring av redovisningen och
värderingen av finansiella instrument. Däremot tillkommer vissa upplysningskrav jämfört med tidigare krav enligt IAS 32.