Sammandrag avseende förändringar av eget kapital
Koncernen
Belopp i Mkr

Aktie-
kapital

Övrigt tillskjutet kapital
Ackumu-lerade om-
räknings-
differenser


Säkringsreserv

Balanserade vinstmedel

Majoritetsägarens andel

Minoritetsägarens andel


Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 200426742281 4262 1231222 245
Byte av redovisningsprincip IAS 19141414
Valutakursdifferens-3-3-1-4
Förvärvat minoritetsintresse-2-2
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital 1)
267

422

5


1 440

2 134

119

2 253
Årets resultat7997994803
Summa förmögenhetsförändringar 1)26742252 2392 9331233 056
Lämnad utdelning-295-295-4-299
Nyemission/konvertering1566
Utgående eget kapital 200426842751 9442 6441192 763
Byte av redovisningsprincip IAS 39000
Verkligt värde valutaterminer-2-2-2
Valutakursdifferens1515520
Minoritet i förvärvad verksamhet11
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital 1)


15

-2


13

6

19
Årets resultat687687-5682
Summa förmögenhetsförändringar 1)15-26877001701
Lämnad utdelning-589-589-1-590
Nyemission/konvertering5657070
Utgående eget kapital 200527349220-22 0422 8251192 944
Moderbolaget        
Belopp i Mkr
Aktie-
kapital

Överkursfond

Reservfond
Balanserade vinstmedel

Summa
Ingående eget kapital 2004   2671 603257542 649
Byte av redovisningsprincip IAS 19-2-2
Lämnad utdelning   -295-295
Nyemission/konvertering156
Koncernbidrag   894894
Skatteeffekt till följd av koncernbidrag-250-250
Fusioner   00
Årets resultat-204-204
Utgående eget kapital 2004   2681 608258972 798
Lämnad utdelning-589-589
Nyemission/konvertering   56570
Koncernbidrag1 3521 352
Skatteeffekt till följd av koncernbidrag   -378-378
Omrubricering av överkursfond-1 6731 674-1
Årets resultat   406406
Utgående eget kapital 200527301 6991 6873 659
1) Exklusive transaktioner med bolagets ägare. Aktiekapitalet per 2005-12-31 utgjordes av 54 531 378 aktier fördelat på ett aktiekapital om 272 656 890 kr. Styrelsen föreslår en utdelning på 15,00 kr varav 9,00 kr utgör ordinarie utdelning och 6,00 kr i extra utdelning baserat på 54 546 978 aktier (inkluderande aktier som konverterats i januari 2006).
Risker
Finansiella risker och policys
Finanspolicy
Axfoodkoncernen har en koncernövergripande finanspolicy som reglerar ansvarsfördelningen i finansiella frågor mellan styrelse, koncernchefen/vVD och ekonomi- och finansdirektören, centrala finansavdelningen och övriga koncernbolag. Koncernens externa finansiella hantering är centraliserad till den centrala finans-avdelningen i moderbolaget Axfood AB.
Finansiella risker
Axfoodkoncernen är exponerad för finansiella risker och de framgår under respektive typ av risk nedan. Kassaflödesrisken sammanfaller med de olika risktyperna.
Finansiering/Likviditetsrisk
Ansvaret för koncernens upphandling av central finansiering åligger finansavdelningen. Dotterbolagen ska finansiera sin verksamhet genom de centrala koncernkontosystemen. De bekräftade kreditramarna ska ha en genomsnittlig kvarvarande avtalstid på minst 12 månader. Per 2005-12-31 var den genomsnittliga kvarvarande avtalstiden 598 dagar (498).
För att begränsa risken att Axfoodkoncernen inte vid var tidpunkt kan finansiera koncernens verksamhet finns en refinansieringsriskreserv, uppdelad på en likviditets-, en finansierings- och en verksamhetsreserv. Refinansieringsriskreserven ska alltid uppgå till minst 500 Mkr. Per 2005-12-31 uppgick refinansieringsriskreserven till 1 008 Mkr. Ansvaret för att följa upp och bevaka refinansieringsriskreserven åligger finansavdelningen.
Axfoodkoncernens placeringspolicy är att i möjligaste mån minska koncernens externa upplåning genom att samordna hanteringen av överskottslikviditet inom koncernen. Placering får endast ske i instrument med låg kreditrisk och hög likviditet, det vill säga placeringar som kan omsättas till likvida medel vid varje given tidpunkt. Godkända instrument är kontosaldo och deposition med godkänd motpart.
Ränterisker
Målet för Axfoodkoncernens finansiella hantering är att begränsa kortsiktig påverkan på koncernens resultat och kassa-flöde, orsakat av fluktuationer i de finansiella marknaderna.
Ränterisken i koncernens skuldportfölj ska begränsas. Normen ska vara den räntebindningstid som innebär en riskneutral
position. Detta uppnås när räntebindningstiden är kort, vilket definieras som en återstående genomsnittlig räntebindningstid på 12 månader. Denna ränterisknorm gäller enbart när koncernen har en långfristig upplåning. Av affärsmässiga och
administrativa skäl ges dock finansavdelningen en möjlighet att agera inom ramen av ett begränsat handlingsutrymme, kallat avvikelsemandat. Avvikelsemandatet är beloppsmässigt fastställt vid en procentenhets parallellförskjutning av avkastningskurvan. Per 2005-12-31 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 291 dagar (264) och avvikelsen gentemot räntebindningsnormen var inom det fastställda avvikelsemandatet.
Ränteomförhandlingstidpunkterna sammanfaller i stort sett med förfallotidpunkten för lånen. Förfallotidpunkt och effektiv ränta för lånen framgår av not 29.
Motpartspolicy
Axfoodkoncernen ska enbart samarbeta med motparter som bedöms kunna fullgöra sina åtaganden gentemot koncernen. De banker och finansieringsinstitut som koncernen samarbetar med ska ha en hög kreditvärdighet för att långsiktigt kunna stödja koncernen. Limiter per motpart fastställs årligen.
Kreditrisker
Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag för avsättningar för befarade kreditförluster. Till detta avdrag kommer borgensåtagande för bankfinansiering avseende framförallt butiker inom dagligvaruhandeln. Detta belopp uppgår till 18 Mkr och redovisas under eventualförpliktelser, se not 31. Ingen koncentration av kreditrisker förekommer, varken genom exponering gentemot enskild låntagare eller grupp av låntagare vars ekonomiska situation är sådan att den kan väntas påverkas på ett likartat sätt av omvärldsförändringar.
Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder
Ingen kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder har skett.
Valutarisker
Transaktionsexponeringen i utländsk valuta uppkommer på grund av import av varor som betalas i utländsk valuta.
Axfoodkoncernens finanspolicy föreskriver att kontrakterad transaktionsexponering där leveranstidpunkten är fastställd ska kurssäkras. Valutaflöden som bedöms vara av bestående och kontinuerlig karaktär, ska kurssäkras till:
– 75 procent av exponeringen inom 3 månader
– 50 procent av exponeringen inom 6 månader
– 25 procent av exponeringen inom 12 månader
De flöden som ej tidigare kontrakterats eller bedömts vara av bestående och kontinuerlig karaktär ska kurssäkras vid ordertillfället. Godkända instrument för valutasäkring är avistakontrakt, valutaterminskontrakt och valutaswapkontrakt. Under 2005 har valutasäkring enbart skett med avistakontrakt och valutaterminskontrakt. Exponeringen i eget kapital uppkommer i den konsoliderade balansräkningen som en följd av investeringen i eget kapital i Spar Finland. Axfoodkoncernens policy är att exponering i eget kapital inte ska kurssäkras.