Kassaflödesanalys
KoncernenModerbolaget
Belopp i MkrNot2005200420052004
      
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster 9781 118-87-85
Avskrivningar som belastat resultatet 46746132
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 334269272
Betald skatt -241-289-182-224
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
1 246

1 359

-239

-305
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager -34-35
Förändring av kortfristiga fordringar -49196-5371 264
Förändring av kortfristiga skulder 7-58233117
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 1701 462-5431 076
      
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -71-52
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -535-449-34-1
Förvärv av verksamheter3-323-17-916
Resultat från intresseföretag 430
Försäljning av verksamheter485465
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 541200
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 1349
Kassaflöde från investeringsverksamheten -850-42212-912
      
Finansieringsverksamheten     
Nyemission 66
Nyupptagna lån 43
Amortering av skuld -32-321-268
Utdelning  -590-295-586-222
Erhållet/lämnat koncernbidrag, aktieägartillskott 894810
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -579-610308326
      
ÅRETS KASSAFLÖDE -259430-223490
      
Likvida medel vid årets början 97754858191
Omräkningsdifferens likvida medel 6-1
Likvida medel vid årets slut 724977358581
      
Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2459
Kassaflöde från investeringsverksamheten -118-53
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53-22
Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet -41-16
Kommentarer kassaflöde och eget kapital
Kassaflödesanalysen är upprättad för den totala verksamheten inklusive avvecklad verksamhet. I anslutning till kassaflödesanalysen redovisas kassaflödet för den avvecklade verksamheten uppdelat på Kassaflöde från den löpande verksamheten, Kassaflöde från investeringsverksamheten och Kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital minskade med 113 Mkr till 1 246 Mkr (1 359) och består till största delen av nettot av inköp och försäljning av dagligvaror. Återlagda avskrivningar har justerats med den del som avser leasade tillgångar 20 Mkr (31). Justering för poster som inte ingår i kassaflödet uppgick till 42 Mkr (69) och avser främst realisationsresultat, nedskrivningar, utrangeringar samt strukturkostnader. Erhållna räntor under året uppgick till 19 Mkr (18) och betalda räntor uppgick till 11 Mkr (25).
Investeringar och avyttringar
Koncernens totala investeringar uppgick till 1 036 Mkr (537) och avser huvudsakligen investeringar i maskiner och inventarier 593 Mkr (460) och investeringar i verksamheter 406 (17). Av totala investeringar har 929 Mkr (518) påverkat koncernens kassaflöde. Investeringarna har i kassaflödet justerats med -25 Mkr (-16) avseende finansiell leasing.
Avyttringar av intresseföretag har påverkat kassaflödet positivt med 1 Mkr (27). Utdelningar från intresseföretag har erhållits med
2 Mkr (3). Försäljningslikviden för Spar Finland Abp påverkar koncernens kassaflöde under januari 2006 positivt med 338 Mkr.
Finansieringsverksamheten
Koncernens förändring av räntebärande skulder har påverkat kassa-flödet med 11 Mkr (-321). Under året har nya lån tagits upp om 43 Mkr (-). Den löpande finansieringen har under året skett främst genom kassaflöde från den löpande verksamheten. Utdelningen uppgick till 590 Mkr (295), vilket motsvarar 11,00 kr (5,50) per aktie. För moderbolaget inkluderar utdelning erhållen utdelning från dotterföretag med 3 Mkr (73).
Likvida medel
I koncernens likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton inklusive valutakonton och pengar på väg. I moderbolagets likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton samt egna bankkonton.
Kommentarer eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 2 944 Mkr
(2 763). Avkastningen på eget kapital uppgick till 25,1 procent (32,6).
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Axfood IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. IAS 39 innebär för Axfoods del att verkligt värde på valutaterminskontrakt ska redovisas i balansräkningen. Övergången till IAS 39 redovisas som byte av redovisningsprincip över eget kapital och medför ingen effekt på koncernens egna kapital. Effekten på eget kapital per
den 31 december 2005 uppgår till -2 Mkr.
I januari 2001 emitterades ett konvertibelt förlagslån till personalen på 73 Mkr. Konverteringskursen är 73 kr och konvertering kan ske under perioden 2005-01-21 till 2006-03-20. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 1 006 100 aktier. Under 2005 har 953 550 konverterats till aktier. Per 2005-12-31 finns 52 550 utestående konvertibler. Konverteringarna under 2005 har ökat koncernens och moderbolagets egna kapital med 69,6 Mkr, varav 4,8 Mkr har ökat aktiekapitalet och 64,8 Mkr har ökat övrigt tillskjutet kapital i koncernen respektive reservfonden i moderbolaget. Emissionskostnaden uppgår till 0 Mkr (0).
Under 2005 ökar eget kapital med omräkningsdifferenser om 20 Mkr avseende Axfoods innehav i Spar Finland Abp, varav
5 Mkr är hänförligt till minoritetsägarens andel. Ackumulerade omräkningsdifferenser avseende majoritetsägarens andel uppgick per 2005-12-31 till 20 Mkr.
Styrelsen föreslår en utdelning för år 2005 på 15,00 kr (11,00). Baserat på antalet aktier, 54 546 978 aktier, uppgår utdelningen till 818 204 670 kr.
Förändring av räntebärande nettofordran för koncernen
Belopp i Mkr
2004-12-31

Kassaflöde
Förändring
av lån
Avgår fr avvecklad verksamhetAndra
förändringar

2005-12-31
Likvida medel977-259 -856639
Långfristiga räntebärande fordringar6-3-30
Kortfristiga räntebärande fordringar6  0-60
Långfristiga räntebärande skulder-216329652-36
Kortfristiga räntebärande skulder-102 -43144-30-31
Räntebärande pensioner-35874-347
Räntebärande nettofordran313-259-1115923225