Balansräkning
KoncernenModerbolaget
Belopp i MkrNot2005-12-312004-12-312005-12-312004-12-31
      
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar17
Goodwill 1 131995
Övriga immateriella anläggningstillgångar159124
  1 2901 119
Materiella anläggningstillgångar18, 20
Byggnader och mark 926067
Inventarier, verktyg och installationer1 4301 544354
Pågående nyanläggningar  4819
1 4871 8234111
Finansiella anläggningstillgångar23, 28    
Andelar i koncernföretag213 2853 244
Andelar i intresseföretag223108
Andra långfristiga värdepappersinnehav28192133
Andra långfristiga fordringar241024
321533 2883 247
Uppskjutna skattefordringar163834127
Summa anläggningstillgångar 2 8473 1293 3413 265
Omsättningstillgångar
Varulager     
Färdiga varor och handelsvaror1 5981 634
  1 5981 634
Kortfristiga fordringar28
Kundfordringar 4867540
Fordringar hos koncernföretag2 2131 496
Fordringar hos intresseföretag 0
Aktuella skattefordringar88894
Övriga kortfristiga fordringar241097254
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter25613565134
 1 2961 4802 2311 508
Likvida medel28, 29
Kassa och bank 639977358581
639977358581
Tillgångar som innehas för försäljning41 189
Summa omsättningstillgångar4 7224 0912 5892 089
SUMMA TILLGÅNGAR 7 5697 2205 9305 354
      
      
KoncernenModerbolaget
Belopp i MkrNot2005-12-312004-12-312005-12-312004-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital26, 32
    Bundet eget kapital
Aktiekapital273268273268
Övrigt tillskjutet kapital 492427
Överkursfond1 608
Reservfond 1 69925
1 9721 901
    Fritt eget kapital
Ackumulerade omräkningsdifferenser205
Säkringsreserv -2
Balanserade vinstmedel1 3551 1451 2811 101
Årets resultat 687799406-204
1 687897
Majoritetsägarens andel av eget kapital 2 8252 644
Minoritetsägarens andel av eget kapital119119
Summa eget kapital 2 9442 7633 6592 798
Obeskattade reserver159674
Långfristiga skulder20, 28, 29    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser273473582320
Övriga skulder till kreditinstitut 744
Övriga räntebärande skulder 2917271
Uppskjutna skatteskulder16157434
Övriga långfristiga skulder2055
  5401 0282896
Kortfristiga skulder28, 29
Skulder till kreditinstitut 310
Övriga räntebärande skulder2028924
Leverantörsskulder 1 7821 767145
Skulder till koncernföretag1 7941 729
Skulder till intresseföretag 0390
Aktuella skatteskulder44210339021
Övriga kortfristiga skulder 857323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter19, 309839943028
  3 3233 4292 2341 786
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning4762
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 5697 2205 9305 354
EVENTUALTILLGÅNGAR, STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 31
Ställda säkerheter 3365
Eventualförpliktelser2885377384