Resultaträkning
KoncernenModerbolaget
Belopp i MkrNot2005200420052004
      
Nettoomsättning5, 3628 08628 658
Kostnad för sålda varor6-24 172-24 756
Bruttoresultat3 9143 902
      
Försäljningskostnader-1 879-1 789-3-2
Administrationskostnader -1 158-1 160-175-179
Andelar i intresseföretags resultat2245
Övriga rörelseintäkter7180193 9996
Övriga rörelsekostnader-21-250
Rörelseresultat2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 321 0401 126 -79-85
Resultat från andelar i koncernföretag13-119
Ränteintäkter och liknande resultatposter111178
Räntekostnader och liknande resultatposter -25-41-5-17
Resultat efter finansiella poster14, 321 0261 096-88-85
      
Bokslutsdispositioner15665-201
Resultat före skatt 1 0261 096577-286
Aktuell skatt16-576-250-17679
Uppskjuten skatt16279-6053
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 729786406-204
Årets resultat från avvecklad verksamhet4-4717
Årets resultat 682 803406 -204
Varav majoritetsägarens andel 687799
Varav minoritetsägarens andel-54
      
Resultat per aktie, kr3412,5914,92
Resultat per aktie efter utspädning, kr 12,5814,66
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kr13,3714,67
Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, kr 13,3514,42
I rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ingår avskrivningar med1043841732
Kommentarer resultaträkning och balansräkning
Från och med den 1 september 2005 redovisas Spar Finland separat som avvecklad verksamhet (se not 4 Avvecklad verksamhet). Resultaträkningen för koncernen avser kvarvarande verksamheter. Resultatet efter skatt från Spar Finland redovisas på egen rad i koncernens resultaträkning. Jämförelsetalen är omräknade. Kommentarerna nedan avser den kvarvarande verksamheten.
I koncernens balansräkning särredovisas tillgångar och skulder hänförliga till Spar Finland på raderna Tillgångar som innehas för försäljning och Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning. Jämförelseårets balansräkning påverkas inte eftersom verksamheten klassificeras som avvecklad först 2005.
Resultaträkning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 086 Mkr (28 658), en minskning med 2,0 procent jämfört med 2004. För Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade omsättningen med 4,8 procent, varav jämförbara butiker minskade med 2,3 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 1 040 Mkr (1 126). Föregående års resultat belastas med strukturkostnader om 15 Mkr avseende organisationsförändringar och förberedelser inför konverteringar från Spar till Hemköp. 2005 års resultat belastades med strukturkostnader om 2 Mkr. I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 438 Mkr (417). Valutakursförändringar påverkar endast rörelseresultatet marginellt.
Finansnettot har under året förbättrats från -30 Mkr till -14, främst beroende på att långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut löstes under 2004. Skattekostnaden uppgick till 297 Mkr (310), vilket motsvarar en skattesats om 28,9 procent (28,3). Exklusive skatt på periodiseringsfond uppgick skatte-satsen till 28,1 procent (28,3). Årets resultat uppgick till 682 Mkr (803). Minoritetens andel av årets resultat uppgick till
-5 Mkr (4).
20052004200320022001
Resultat per aktie efter
utspädning, kr
13,3514,4212,6211,516,07

2004 och 2005 avser kvarvarande verksamheter och är omräknade enligt IFRS. 2001–2003 avser den totala verksamheten.
Balansräkning
Koncernens anläggningstillgångar ökade under året med 439 Mkr, från 3 129 till 3 568 Mkr, varav 721 Mkr redovisas som tillgångar som innehas för försäljning och avser avvecklad verksamhet. Anläggningstillgångarna utgörs främst av goodwill 1 204 Mkr (995), varav 73 Mkr redovisas som tillgångar som innehas för försäljning samt maskiner och inventerier 1 643 Mkr (1 544) varav 213 Mkr redovisas som tillgångar som innehas för försäljning. Av den totala goodwillen utgör 845 Mkr (780) koncernmässig förvärvsgoodwill, varav Spar Finland 22 Mkr (73). Den totala verksamhetens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 630 Mkr (519). Av dessa avsåg 576 Mkr (454) investeringar i Sverige och 54 Mkr (65) investeringar i Spar Finland. Därutöver förvärvades verksamheter i Sverige för 352 Mkr (18) och i Spar Finland för 54 Mkr (-).
20052004200320022001
Investeringar/avskrivningar2,121,131,451,111,00
2004 och 2005 avser kvarvarande verksamheter och är omräknade enligt IFRS. 2001–2003 avser den totala verksamheten.
Av omsättningstillgångarna utgör varulagret den enskilt största posten 1 708 Mkr (1 634), varav 110 Mkr redovisas som tillgångar som innehas för försäljning. Varulagret består av färdiga varor inom detaljhandeln, drygt 50 procent (50), och partihandeln, knappt 50 procent (50). Varulagret tillsammans med kundfordringar utgör cirka 60 procent (60) av omsättningstillgångarna.
Eget kapital uppgick till 2 944 Mkr (2 763), vilket mot-
svarar en nettoökning med 181 Mkr.
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser avser främst FPG/PRI. Från och med 2004 redovisas pensionsavsättningar enligt IAS 19 "Ersättningar till anställda".
Räntebärande nettofordran per den 31 december 2004 uppgick till 313 Mkr. Under 2005 minskade räntebärande nettofordran med 88 Mkr och uppgick således per den 31 december 2005 till 225. Minskningen förklaras framför allt av ett negativt kassaflöde. Avvecklingen av Spar Finland medförde en ökning av räntebärande nettofordran med 159 Mkr.