Ekonomisk redovisning
33 Förvaltningsberättelse
36 Resultaträkning
37 Kommentarer resultaträkning och balansräkning
38 Balansräkning
40 Kassaflödesanalys
41 Kommentarer kassaflöde och eget kapital
42 Sammandrag avseende förändringar av eget kapital
43 Risker
45 Noter
66 Förslag till vinstdisposition
67 Revisionsberättelse
Bolagsstyrning
68 Bolagsstyrningsrapport
76 Bolagsstyrning/Styrelse
78 Bolagsstyrning/Företagsledning
80 Flerårsöversikt
82 Definitioner och förklaringar
84 Årsstämma och ekonomisk information
Adresser
45 Not 1. Redovisningsprinciper
53 Not 2. Segmentsrapportering
54 Not 3. Förvärvade verksamheter
Not 4. Avvecklade verksamheter
55 Not 4. Avvecklade verksamheter forts
Not 5. Intäkternas fördelning
Not 6. Kostnadernas fördelning
Not 7. Uppgifter om intäkter och kostnader mellan koncernföretag
Not 8. Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och VD
56 Not 8. Uppgifter om personal samt ersättningar till
styrelse och VD forts
Not 9. Ersättningar till revisorer
Not 10. Avskrivningar
Not 11. Operationell leasing
57 Not 12. Transaktioner med närstående
Not 13. Resultat från andelar i koncernföretag
Not 14. Finansnetto
Not 15. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
58 Not 16. Skatter
59 Not 17. Immateriella anläggningstillgångar
60 Not 18. Materiella anläggningstillgångar
Not 19. Statliga bidrag
Not 20. Finansiella leasingavtal
Not 21. Andelar i koncernföretag
61 Not 22. Andelar i intresseföretag
Not 23. Finansiella anläggningstillgångar
Not 24. Långfristiga och kortfristiga fordringar
Not 25. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 26. Återköp av egna aktier
62 Not 27. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Not 28. Verkligt värde för finansiella instrument
Not 29. Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder
63 Not 29. Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder forts
Not 30. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 31. Eventualtillgångar, ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 32. Valutakursdifferenser samt valutaexponering
Not 33. Justering för poster vilka inte ingår i kassaflödet
64 Not 34. Resultat per aktie
Not 35. Kritiska bedömningar och uppskattningar
Not 36. Specifikation av övergången till IFRS
65 Not 36. Specifikation av övergången till IFRS forts
Förvaltningsberättelse
Axfood AB (publ) Org nr 556542-0824
Styrelsen och verkställande direktören för Axfood AB (publ), med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2005.
Verksamhet
Axfood bedriver i Sverige handel med dagligvaror inom detalj- och partihandelsledet. Detaljhandeln drivs genom kedjorna Willys, Hemköp och Willys hemma, antalet egenägda butiker uppgick till 235 stycken. Under året har ett antal butiker etablerats, förvärvats, sålts eller lagts ned. Antalet butiker har ökat med 12 stycken netto. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar
Axfood med över 500 handlarägda butiker. Partihandeln bedrivs av Dagab, för vilka drygt 84 procent av distributionen sker till svenska egenägda butiker, samt Närlivs vars kunder främst återfinns bland mindre butiker, bensinstationer, restauranger och övrig servicehandel. Inom Närlivs finns även 23 st cash-and-carry inom deras dotterbolag Axfood Snabbgross.
Ägarförhållande
Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna.
Viktiga händelser
Axfood slöt den 7 september 2005 ett avtal med finska SOK avseende försäljning av Axfoods hela innehav i Spar Finland Abp. Axfood ägde 69,3 procent av aktierna och 75,2 procent av rösterna i Spar Finland. Affären genomfördes den 12 januari 20061).
Styrelsen har under året utsett Anders Strålman till ny VD och koncernchef. Ytterligare tre nya medlemmar har utsetts i företagsledningen.
Axfood har under året förvärvat 19 butiker med en års-
omsättning av cirka 1,8 miljarder kronor.
Nettoomsättning
Axfoodkoncernens nettoomsättning minskade med 2,0 procent till 28 086 Mkr (28 658). Omsättningen i Sverige i egna och samverkande butiker (inom Hemköp och Willys) uppgick till 23 254 Mkr (22 116) en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under året med 4,8 procent medan jämförbara butiker minskade med 2,3 procent.
Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 1 040 Mkr (1 126). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,9). Efter ett finansnetto uppgående till -14 Mkr (-30) är resultat efter finansnetto 1 026 Mkr (1 096). Efter skatt om -297 Mkr (-310) uppgick årets resultat för kvarvarande verksamheter till 729 Mkr (786). Periodens resultat från avvecklad verksamhet (Spar Finland)1) är -47 Mkr (17) och årets resultat uppgick totalt till 682 Mkr (803) varav majoritetsägarens andel 687 Mkr (799) och minoritetsägarens andel -5 Mkr (4).
Resultaträkning i sammandrag
2005 2004
Nettoomsättning, Mkr28 08628 658
Rörelseresultat, Mkr1 0401 126
Rörelsemarginal, %3,73,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr1 0261 096
Årets resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr729786
Resultat per aktie, kr12,5914,92
Resultat per aktie efter utspädning, kr12,5814,66
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, kr13,3714,67
Resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, kr13,3514,42
Framtidsutsikter
Vår bedömning är att 2006 års resultat, förväntas bli i nivå med 2005 års utfall.
Investeringar
Årets totala investeringar uppgick till 1 036 Mkr (537). Av dessa avser 352 Mkr (18) förvärv av butiker i Sverige, 576 Mkr (454) avser investeringar i anläggningstillgångar inom partihandel, IT och butiksnätet i Sverige. 108 Mkr (65) avser investeringar i Finland.
Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2005 till 639 Mkr (977). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 170 Mkr (1 462). Efter nettoinvesteringar om -850 Mkr (-422) samt amortering, nyupptagna lån och lämnad utdelning om totalt -579 Mkr (-610) uppgick årets kassaflöde till -259 Mkr (430).
1) Effekten av försäljningen Spar Finland redovisas i not 4.