Etik och kvalitet i hela värdekedjan
Axfood är ett av Sveriges största dagligvaruföretag och utgör ett betydelsefullt inslag i människors dagliga liv, på alla de platser där våra butiker finns. I Axfood tar vi ansvar för de produkter vi säljer, för våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet samt för miljön på de platser där vi verkar. Vi respekterar lagar och bestämmelser på de platser där vi finns och ser också relevanta internationella överenskommelser och avtal som grundstenar i vårt sätt att se på ansvar.
Genom vår uppförandekod klargör Axfood i detalj vilka delar i värdekedjan som företaget tar ansvar för och vilka frågor Axfood kan och vill driva. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:
  • God affärsetik i upphandling, affärskontakter och prissättning.
  • Fullgod livsmedelshygien.
  • Fullt produktansvar för Axfoods egna märkesvaror.
  • God medarbetarpolitik vad gäller löner, fackligt inflytande, säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Verka för att FNs och ILOs konventioner om barnarbete och mänskliga rättigheter följs.
Affärsetik
Axfood är en betydande aktör på den svenska dagligvarumarknaden. Ett korrekt uppträdande mot olika affärspartners och konkurrenter är avgörande för bolagets trovärdighet.
För att säkerställa ett gemensamt uppträdande har Axfood tagit fram en policy som klargör Axfoods ställning i frågor som mutbrott, bestickning, korruptionsbrott samt umgänge inom branschen. Policyn uppdateras varje år och ska bekräftas av samtliga anställda som har rätt att godkänna kostnader. Under 2004/2005 skrev drygt 800 personer inom koncernen under en bekräftelse på att de har tagit del av denna policy.
Etiska val/bortval
Axfood har i sina helägda butiker valt bort att sälja så kallad alkoläsk. I Axfoods helägda butiker säljs inte heller tidningar av pornografisk karaktär.
I Sverige är det lag på att tobak och alkoholhaltiga drycker ej får säljas till personer under 18 år. Butikerna ska ha legitimationskontroll om kunden ser ut att vara under 25 år. Axfood arbetar internt med att informera butikspersonal om kraven, ett egentillsynsprogram finns och all kassapersonal ska underteckna ett dokument att de tagit del av gällande regler. Svensk Dagligvaruhandel, Statens Folkhälsoinstitut och Alkoholkommittén har årligen genomfört kontroller av att butikernas personal begär legitimation samt ej säljer dessa varor till personer under 18 år. Axfood stöder/arbetar för tätare kontroller.
Agenter
Vissa av Axfoods inköp sker via agenter. Agenter används generellt då Axfoods volymer är för små för att medge direktkontakt med en producent. Det finns stora skillnader mellan olika agenters kunskap om sina leverantörer.
I Axfoods inköpsavtal anges att Axfood ställer sig bakom FNs och ILOs deklarationer om mänskliga rättigheter. Tillsammans med agenter och producerande underleverantörer vill Axfood verka för att dessa konventioner följs.
Revision av agenter
Under 2004 genomförde Axfood ett pilotprojekt för att skaffa fram mer kunskap kring förhållandena hos tio slumpmässigt utvalda EMV-leverantörer i Kina, Vietnam och Malaysia.
Revisionen skedde med hjälp av lokal expertis och kartlade bolagens agerande i ett tiotal avseenden, primärt kopplade till FNs och ILOs konventioner.
Axfood fortsätter att göra stickprovsbesök hos sina leverantörer och målsättningen är att fem till tio ska få besök varje år för en revision enligt den internationella standarden SA 8000.
Under 2005 genomfördes sammanlagt tio revisioner hos leverantörer i Thailand, Indien och Kina. Det handlade dels om uppföljningar av tidigare revisioner (3), dels om besök hos nya leverantörer (7). Av dessa producerar sju leverantörer livsmedel. Resultaten av revisionerna redovisas på www.axfood.se.
Mänskliga rättigheter
Axfoods ställningstaganden för mänskliga rättigheter baseras på FNs konvention om Barnens rättigheter och ILOs konvention 138, 33 samt FNs och ILOs ställningstaganden kring arbetares rättigheter. Dessa frågor uppmärksammas särskilt i leverantörskontakter i utvecklingsländer eller länder i nya ekonomier och Axfoods krav klargörs i alla avtal med leverantörer och agenter.
Axfood accepterar inte barnarbete. Vi inser att barnarbete existerar i vissa länder och vill arbeta med fabriker och organisationer för att förbättra situationen för barn. Om en leverantör efter omfattande dialog inte accepterar vår syn på barnarbete avslutas samarbetet med denne.
Medarbetare
En ständigt lärande organisation
Axfoods strategier, effektiv drift, kostnadseffektivitet och lönsam tillväxt, förverkligas genom medarbetare som vill och kan påverka verksamheten mot ett allt bättre resultat. Axfood satsar därför stora resurser på att skapa en ständigt lärande organisation, med hjälp av framför allt Axfoodakademien.
Konkurrensen i dagligvaruhandeln gör att ledarförsörjningen blir en central fråga och här arbetar Axfood aktivt med att internt identifiera och rekrytera framtidens ledare.
Genom att introducera Kompassen som styrverktyg och uppföljningsmodell i samtliga butiker har Axfood även säkerställt att alla medarbetare är delaktiga i att förverkliga företagets strategier.
Ett systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete ska bidra till att skapa sunda och trygga arbetsplatser inom hela koncernen.
Axfoodakademien
Axfoodakademien har utvecklat sex basmoduler för utbildning av butikschefer och blivande butikschefer. Modulerna är Butikssystemet B90, Varuflöde, Personalplanering, Arbetsrätt, Arbetsmiljö samt Ekonomiska analyser.
Syftet med utbildningsupplägget är att butikschefen ska kunna välja de moduler som han/hon saknar färdighet i. Målet är en koncerngemensam syn vad gäller baskunskaper för butikschefer. Cirka 230 personer har utbildats under året.
Ytterligare ett utbildningssteg erbjuds till diplomerad butikschef. För att bli diplomerad krävs att man gått samtliga basmoduler och kompletterat med en ledarskapsutbildning.
På samma sätt utvecklas nu en basutbildning för arbetsledare i partihandeln.
Kunskap sprids internt
För att skapa en ständigt lärande organisation har Axfood även utvecklat ett system med internlärare. Internlärarnas uppgift är att, inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter, utbilda chefer och medarbetare inom koncernen och att vidareutveckla dem som redan finns.
Internt och externt traineeprogram
Axfood har två olika traineeprogram, ett internt och ett externt.
Det externa programmet riktar sig till unga akademiker, med målet att traineerna blir Axfood-ambassadörer med en helhetssyn på företaget.
Axfoods strategier
förverkligas av kompetenta
engagerade medarbetare
som vill påverka verksam-heten mot ett allt bättre resultat.