Axfood Närlivs
Servicehandelns naturliga val av grossist
Axfood Närlivs ska vara det naturliga valet av grossist för alla kunder inom servicehandeln. Som marknads-ledande och rikstäckande grossist levererar Axfood Närlivs dagligvaror till bensinbolag, servicebutiks-kedjor samt mindre affärs- och restaurangrörelser. Inom Axfood Närlivs ryms dels distribution inom verksamhetsområdet Närlivs, dels hämtlager – cash-and-carry – inom dotterbolaget Snabbgross.
Axfood Närlivs erbjuder också tjänster i form av koncept- och profilutveckling och sortimentsarbete. Ett exempel är de handlarägda butiker som är verksamma under varumärket Tempo eller Handlar´n. Axfood Närlivs äger varumärkena Tempo och Handlar´n och har skapat en gemensam profil och ett gemensamt koncept för alla de ingående butikerna. Axfood Närlivs svarar också för gemensam marknadsföring.
Viktiga händelser under året
Axfood Närlivs utvecklades positivt under 2005. Omsättningen uppgick till 4 680 Mkr (4 589). Rörelseresultatet blev 103 Mkr (97) och rörelsemarginalen 2,2 procent (2,1).
Avtalet med de fria bensinstationerna inom Emab förnyades. Avtalet med Reitan, som driver Pressbyrån och 7-Eleven förlängdes och 50 nya butiker valde att ansluta sig till varumärket Tempo.
Axfood Närliv´s leveransavtal med Preem upphörde vid årsskiftet 2005/2006. Under året utvecklades en internettjänst för mindre servicebutiker, Ax3, som ska vara ett stöd för handlaren i planering, effektivisering och sortimentsarbete i butiken. Beslut togs också om ett nytt internt säljstödssystem som ska introduceras under 2006.
Lagret i Östersund avvecklades. I och med det har Axfood Närlivs lager i Skellefteå, Örebro och Tyringe. Dessutom togs beslut att avveckla säljkontoret i Jönköping.
Cash-and-carry-verksamheten inom Axfood Snabbgross har utvecklats mot en tydligare och mer integrerad kedjedrift med ny layout och marknadspositionering.
Bland Axfood Närlivs
kunder återfinns mindre, fristående handlare. De kan också erbjudas tjänster såsom koncept- och sortimentsutveckling.
Utmaningar och möjligheter
Servicehandeln befinner sig i en hård marknadssituation och med en stark prispress. Marknadsläget påverkar Axfood Närlivs och våra kunder. Bland bensinbolagen märks en överetablering av trafikbutiker och utvecklingen går mot fler automatstationer. Fria servicebutiker ansluter sig i allt högre grad till olika koncept och varumärken. Även konsumtionsförändringen från cityområden till externa köpcenter påverkar mindre service-
butiker. Samtidigt ser vi förändrade konsumtionsmönster med nya fast food-produkter och att restaurangbesöken ökar. Servicehandelns butiker breddar också sitt utbud av tjänster.
För Axfood Närlivs är dessa trender i marknaden en möjlighet att utveckla nya koncept för varje kundgrupp. Även förändringar i butiksstrukturen, där mindre allivsbutiker blir servicebutiker, liksom nya kundkategorier öppnar möjligheter för Axfood Närlivs. Som marknadsledande och rikstäckande grossist med stor inköpskraft har Axfood Närlivs ett bra konkurrensläge för att ta tillvara sådana förändringar i marknaden.
Mål och strategier
De nyckelstrategier som Axfood Närlivs ska arbeta med framöver är kostnadseffektivitet, tillväxt och utvecklade kunderbjudanden.
Det innebär att Axfood Närlivs har som mål att vara det mest kostnadseffektiva alternativet inom branschen, med fokus på låga kostnader och effektivitet i alla led. Det ska bland annat ske genom att nya kundkategorier bearbetas och nya sortiment tas in i kunderbjudandet och att varje kundgrupp ska vara lönsam.
Axfood Närlivs ska också arbeta med att utveckla och anpassa logistiklösningar, sortiment och marknadskoncept till varje kundgrupps behov och marknadsförutsättningar. Det kan exempelvis innebära att skapa attraktiva fast foodsortiment och ett aktivt kategoriarbete tillsammans med kunden.
Axfood Snabbgross ska vara Sveriges ledande hämtgrossist. En integrerad kedja med fokus på tillväxt, kedjedrift och kostnadseffektivitet.

Kort om Axfood Närlivs
Affärsidé
Axfood Närlivs ska med engagemang, kunskap och enkelhet samarbeta med våra kunder och leverantörer. Med rätt sortiment och marknadskoncept skapar vi tillsammans förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.
Kundstruktur
Tre kundtyper dominerar: avtalskunder, servicebutikskedjor samt mindre affärs- och restaurangrörelser. Till dessa erbjuder Axfood Närlivs dels distributionstjänster inom verksamhetsområdet Närlivs, dels cash-and-carry inom dotterbolaget Axfood Snabbgross.
Framtid
De nyckelstrategier som Axfood Närlivs ska arbeta med framöver är kostnadseffektivitet, tillväxt och utvecklade kunderbjudanden. Därmed ska Axfood Närlivs stärka sin marknadsledande position inom servicehandeln.
Nyckeltal
Belopp i Mkr om ej annat anges20052004
Nettoomsättning4 6804 589
Distribuerad omsättning3 8143 658
Rörelseresultat103 97
Rörelsemarginal (%)2,22,1
Antal butiker Tempo/Handlarn381350
Snabbgross, butiker antal2323
Medeltalet anställda under året 649655