Den mest effektiva partihandeln
Dagab förser såväl Axfoodkoncernens samtliga butiker som ett antal fristående handlare med ungefär två tredjedelar av dagligvarusortimentet. Verksamheten bedrivs utifrån tre huvuddistribunaler och två separata färskvarulager. Från dessa sköts leveranser till cirka 550 butiker runt om i landet. Dagabs omsättning kommer till 97 procent från Axfoods egna butiker och franchisetagare.
Dagab fyller en central roll för den ökade integrationen inom Axfoodkoncernen. Integrationen är i sin tur nyckeln till en ständigt förbättrad kostnadseffektivitet i alla led av leverans-kedjan.
Viktiga händelser under året
Omsättningen ökade under året till 19 487 Mkr (19 320). Rörelseresultatet blev 272 Mkr (328) och rörelsemarginalen 1,4 procent (1,7). Under året bytte Vi-gruppen grossist med ett omsättningsbortfall på 1,3 miljarder kronor som följd. Dagab har dock återtagit cirka 20 procent av den volymen. En annan bidragande orsak till den minskade distribuerade omsättningen har också varit en medveten förändring av produktmixen i butikskedjorna, mot en större andel egna märkesvaror och lågprisprodukter.
Året har ägnats åt ett intensivt arbete för att anpassa verksamheten till den nya volymnivån, framför allt genom personalminskningar vid distribunalen i Jordbro. Där har antalet anställda, som planerat, minskats med 90 personer.
I oktober verkställdes en genomgripande strukturförändring av kött- och charkverksamheten inom Dagab, vilket innebar att distribunalen i Kristianstad stängdes. En annan förändring var att chark- och köttinköpen centraliserades inom Dagab. Detta är ett led i koncernens strävan efter en allt högre grad av integration mellan bolagen.
Förändringarna innebär sammantaget en årlig kostnadsbesparing på 18 Mkr.
Under året påbörjades också ett omfattande projekt för att förbättra Dagabs totala kapacitet vad gäller ytor och lager genom en utbyggnad av distribunalen i Göteborg. Utbyggnaden sker i tre etapper, varav två genomfördes under 2005. Den ena utbyggnaden gällde utlastningskapaciteten och den andra inlastningen och kyl- och fryskapaciteten. Under 2006 byggs ett nytt höglager för importvaror som beräknas stå klart vid halvårsskiftet. Totalt är utbyggnaden Dagabs största satsning på många år.
Effektiviteten hos
Dagab är avgörande
för Axfoods förmåga att
möta konkurrenstrycket
i dagligvaruhandeln.
Verksamheten styrs via modellen "Kompassen – Ständig förbättring på Dagab" som under 2005 har kompletterats med införandet av verktyget 5S som syftar till att skapa standardiserade processer som kännetecknas av effektivitet och god ordning.
Ledningsorganisationen kompletterades under året med en ansvarig chef för centrala transportfrågor.
Anders Agerberg har varit tillförordnad verkställande direktör sedan den 1 september 2005, då Stefan Karlsson avgick som VD.
Utmaningar och möjligheter
Kännetecknande för en framgångsrik partihandel är förmågan att ständigt arbeta med effektiviseringar och förbättrad konkurrenskraft på kostnadssidan. Det sker bland annat genom ökad automatisering, ökad produktivitet i lagren och effektivare transporter. Dagabs ständiga utmaning är därför att hela tiden förbättra produktiviteten och hålla nere kostnader i varje del av värdekedjan. Detta för att Axfoods butikskedjor ska kunna möta konkurrenstrycket från lågprisaktörerna på marknaden.
Arbetet med Supply Chain projektet, har för Dagabs del inneburit bland annat förbättrad tidpassning av leveranserna.
Ytterligare en utmaning för Dagab är att öka servicegraden, den andel av leveranserna som motsvarar butikernas beställningar. Målsättningen är att hålla en servicegrad på 97 procent, vilket utöver en utveckling av regler och rutiner för flödesplaneringen inom Dagab även kräver insatser för att påverka leverantörerna att i motsvarande grad förbättra sina processer.
Mål och strategier
Dagabs mål är att förbli Sveriges mest effektiva partihandel och att växa med Axfoods butikskedjor. Genom ständiga förbättringar och utveckling ska Dagab bidra till en allt djupare integration, ökad servicegrad och effektivitet i koncernens verksamhet.

Kort om Dagab
Affärsidé
Dagab förädlar varu- och informationsflödet mellan leverantörer och detaljhandel. Inom Axfoodkoncernen ska Dagab integreras allt mer med de helägda butikskedjorna, för att öka effektivitet och servicegrad.
Kundstruktur
Dagabs kundstruktur består av butikskedjorna inom Axfoodkoncernen, franchisebutiker och fristående handlare i samverkan. Dagab levererar också till Axfood Närlivs Tempobutiker. Axfoods egna butiker står för merparten av omsättningen.
Framtid
Dagabs mål är att förbli Sveriges mest effektiva partihandel och växa med Axfoods kedjor. Genom ständig förbättring och utveckling ska Dagab bidra till en djupare integration, ökad servicegrad och effektivitet i koncernens verksamhet.
Nyckeltal
Belopp i Mkr om ej annat anges20052004
Nettoomsättning19 48719 320
Distribuerad omsättning13 27414 326
Rörelseresultat272328
Rörelsemarginal (%)1,41,7
Medeltalet anställda under året1 0191 061