Sveriges billigaste matkasse
Willys har hjälpt till att göra maten i Sverige billigare. Prisnivån på Willys matkasse är den lägsta i Sverige och Willys priser har blivit norm för marknaden.
Willys är idag Sveriges största rikstäckande lågpriskedja med ett brett utbud av varor. Sortimentet, på cirka 7 500 artiklar, täcker 95 procent av konsumenternas årliga livsmedelsinköp.
En stor andel av sortimentet är färskvaror såsom frukt och grönt, bröd, charkuteri- och mejerivaror. En viktig del av Willys kunderbjudande är en sortimentsbredd med traditionella märkesvaror,
egna märkesvaror, specialprodukter samt lågprisprodukter, så kallade fighting brands. I Willys största butiker erbjuds också ett specialsortiment inom "non-food", på runt 3 000 artiklar.
Kundstrukturen hos
Willys motsvarar på många sätt Sveriges befolkning. Varje månad är nio miljoner människor inne i Willys
butiker. Eftersom butikerna
har såväl externa som centrala lägen varierar kundstrukturen från butik till butik och även sortimentet kan skifta beroende på butikens läge och vilka kundkategorier som dominerar just där.
Viktiga händelser under året
Trots en kraftigt överetablerad marknad och ett hårt konkurrensläge har Willys lyckats uppfylla målsättningen om lönsam tillväxt. Omsättningen 2005 ökade med 7,5 procent till 12 675 Mkr (11 789). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 522 Mkr (530) och rörelsemarginalen till 4,1 procent (4,5).
Varje månad är
nio miljoner människor
inne i Willys butiker.
Under året nyetablerades fem butiker och åtta butiker förvärvades. En butik lades ned. Därmed omfattade Willyskedjan 100 helägda och tre franchisebutiker vid årsskiftet.
Försäljningen av egna märkesvaror uppgick till cirka 24 procent.
2004 tog samtliga Axfoodbutiker över upplockningen av
varor från leverantörerna. Förändringen fick positiva effekter över förväntan och har lett till att fler medarbetare är ute i butiken och möter kunderna. Det har också varit ett sätt att skapa arbetsrotation.
I november tillträdde Urban Dahl som ny VD för Willys. Urban Dahl arbetade tidigare som Axfoods inköpsdirektör.
Utmaningar och möjligheter
Willys är idag en rikstäckande kedja med en etablerad lågprisprofil och hög trovärdighet för sitt koncept hos kunderna. Det ger ett bra utgångsläge för att fortsätta växa i ett konkurrensklimat som kännetecknas av överetablering, priskonkurrens och pressade marginaler.
Utmaningen för Willys består bland annat i att bibehålla en god tillväxt som samtidigt är lönsam. Fortsatt tillväxt ska skapas genom ännu bättre kostnadseffektivitet och bättre kundnytta genom satsningar på priserbjudandet, utvecklingen av sortimentet och kundbemötandet. Willys ska vända sig till alla kundkategorier och samtidigt våga välja bort ett sortiment som kräver stor manuell hantering.
Mål och strategier
Under det kommande året ska Willys bland annat prioritera utvecklingen av de största butikerna. Med kundundersökningar som bas ska butikernas attraktionskraft ökas med ett kompletterande sortiment, såsom köksutrustning, hemtextil, multimedia, leksaker men även med en sortimentsbreddning på livsmedel.
Även en fortsatt utveckling av sortimentet inom egna märkesvaror är prioriterat och inriktningen är att växa ytterligare i mediumsegmentet.

Kort om Willys
Affärsidé
Willys ska erbjuda sina kunder Sveriges billigaste matkasse. Kund-erbjudandet bygger på ett ständigt lågt pris och brett sortiment med såväl märkesprodukter som egna märkesvaror.
Kundstruktur
Willys är matbutiken för de prismedvetna. Med ett brett sortiment och en hög andel färskvaror tillgodoser Willys 95 procent av kundernas behov av dagligvaror. Willys butiker har runt 9 miljoner kundbesök varje månad.
Framtid
Willys ska fortsätta sin expansion och kommer att växa dels
genom nyetableringar och förvärv dels genom organisk tillväxt. Fortsatt tillväxt ska skapas genom ännu bättre kostnads-
effektivitet och bättre kundnytta genom satsningar på pris-
erbjudandet, utveckling av sortimentet och bemötandet av
kund i butik.
Nyckeltal
Belopp i Mkr om ej annat anges20052004
Nettoomsättning12 67511 789
Omsättningsökning jämförbara butiker (%)-0,64,1
Rörelseresultat522530
Rörelsemarginal (%)4,14,5
Antal butiker10088
Medeltalet anställda under året2 6412 411