Det bästa sortimentet för matälskaren
Hemköps målgrupp ska vara de många matintresserade människorna. Hos Hemköp ska kunden erbjudas ett brett och spännande sortiment som ligger i fas med tidens mattrender, med ett djupare färskvaruutbud, kunnig och serviceinriktad personal. Prismässigt ligger Hemköp i mellanklassen i dagligvaruhandeln, men valfriheten är viktig och kunden ska erbjudas tillgång till alla prisalternativ.
Hemköps butiker finns i huvudsak där människor bor och arbetar, det vill säga inne i städer och i bostadsområden. Hemköps kunder är representativa för det nya både-och-beteendet hos många av dagens konsumenter. Man handlar gärna billigt samtidigt som man lägger tid och omsorg på matinköp och matlagning. Den stora 40-talistgenerationen är i mycket en bärare av denna trend, något som gynnar Hemköps koncept.
Viktiga händelser under året
2005 kännetecknades av en hårdnande konkurrens på ett antal orter där nyetableringar lett till ett överutbud av matbutiker. Hemköps omsättning 2005 ökade till
6 198 Mkr (6 167) exklusive franchisebutiker. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (102). Rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent (1,7). Resultatet påverkades främst av vikande försäljning, men även av omfattande investeringar, personalminskningar och nedläggning av butiker.
Under första halvåret avslutades konverteringen av alla Spar- och Billhällsbutikerna, en process som inleddes under 2004. Genom konverteringen fördubblades antalet Hemköpsbutiker och därmed har en stabil bas skapats med 87 helägda och 77 handlarägda butiker. Sammantaget under året förvärvades sex butiker, varav fyra i Stockholm. Sex helägda butiker har blivit handlarägda under perioden.
Antalet egna märkesvaror utökades med över 200 produkter under året och utgör nu knappt 14 procent av omsättningen.
Ett brett hälsoprojekt inleddes under året i ett antal testbutiker och ska introduceras i samtliga 164 butiker under 2006. Projektet har tillkommit för att tydliggöra Hemköps vilja att ta hälsofrågorna på allvar och innebär omfattande utbildningsinsatser där hela butikslaget kommer att vara med. Utbildningen handlar dels om personlig hälsa, dels om hälso-aspekter på sortimentet.
Hemköps kunder
söker matupplevelser, ett spännande sortiment och konkurrenskraftiga
priser.
Avsikten med hälsokonceptet är att Hemköp ska bli butiken där det är enklast att handla hälsosamt. Det ska synas i hela butiken att Hemköp står för hälsa, med hjälp med allt ifrån skyltsystem, tillagningsråd och vägledning till vilken mat som är hälsosam. En kunnig och engagerad personal kommer att garantera ett hållbart hälsokoncept.
Utmaningar och möjligheter
Under de senaste åren har Hemköp lagt en god grund att bygga vidare på. Hemköps butiker finns i ett segment som möter de flesta människors dagliga behov, och här finns en tydligt utmejslad idé om hur Hemköp vill möta det som dagens matkonsumenter efterfrågar.
För Hemköp ligger möjligheterna i att satsa på att bli än mer matinspirerande, att erbjuda ett attraktivt utbud av färdigmat, hälsomat och färskvaror. Hemköp ser också tecken på att pendeln håller på att svänga något, från enbart fokus på pris till ett större intresse för kvalitet och hälsosam mat. Med en sådan utveckling ligger Hemköps koncept rätt i tiden.
Följden är att det är viktigt för Hemköp att förtydliga sitt kunderbjudande och att kommunicera detta till kunderna. Hemköp ska i första hand konkurrera med kvalitet och utbud och prisnivån ska vara konkurrenskraftig inom supermarket-segmentet.
Mål och strategier
Hemköps tillväxt ska uppnås dels med fortsatta selektiva förvärv dels etableringar i stora städer.
Hemköp satsar också på att få ut de fulla samordnings-vinsterna av butikskonverteringarna exempelvis genom ett bättre förhandlingsmandat för inköp och synergivinster från det gemensamma sortimentet av egna märkesvaror och en gemensam marknadsföring.
Försäljning och rörelsemarginal ska ökas med hjälp av förbättrat sortiment, drift och prisstrategi.
Hemköp satsar vidare på att möta nya konsumentbeteenden, såsom hälsomedvetenhet och att människor gör skillnad på vardag och fest samt att den tid som avsätts för matlagning minskar. Hemköps ambition är att befinna sig mitt i dessa trender.

Kort om Hemköp
Affärsidé
Hemköp ska vara butikskedjan för de matintresserade människorna. Vi ska ha marknadens bästa sortiment, alltid till små priser. Med fokus på färskvaror, mattrender och nya produkter erbjuder vi matmode i Sverige.
Kundstruktur
Hemköpsbutikernas lägen, i städer och bostadsområden, gör att Hemköps kunder handlar oftare och för lägre genomsnittsbelopp. Hemköps kunder söker matupplevelser och samtidigt konkurrenskraftiga priser. De tilltalas av det breda sortimentet, med upp till 15 000 artiklar, och av tonvikten på färskvaror och personlig service.
Framtid
Hemköp ska växa genom dels organisk tillväxt, dels genom selektiva etableringar och förvärv. Fokus de kommande åren ska ligga på Hemköps operativa drift för att öka försäljningen. Hemköp ska utveckla sitt sortiment och arbeta vidare med kundupplevelsen i butik. Under året kommer även nya satsningar på hälsa att lanseras.
Nyckeltal
Belopp i Mkr om ej annat anges20052004
Nettoomsättning6 1986 167
Omsättningsökning jämförbara butiker (%)-4,5 0,9
Rörelseresultat30102
Rörelsemarginal (%)0,51,7
Antal butiker8790
Medeltalet anställda under året2 0702 174