Så skapas värde för Axfoods aktieägare
Axfoods affärsmodell går ut på att skapa tillväxt genom att erbjuda våra kunder marknadens bästa värde och köpupplevelse. Så skapas intäkter som täcker kostnaderna och skapar överskott som ger utvecklingsmöjligheter. Den "modell" som skapar värde för Axfoods aktieägare är i grunden enkel och bygger på våra grundstrategier med tre områden i fokus: lönsam tillväxt, fortsatt utveckling av driften och kostnadseffektivitet.
Intäkter
Lönsam tillväxt är det högst prioriterade målet för Axfood. Sedan bildandet 2000 har Axfoods egenägda handel i Sverige i genomsnitt vuxit med 14 procent per år. Totalmarknaden bedöms fortsätta växa långsamt, cirka 1–2 procent per år, men med hög omvandlingstakt. Målet för Axfood är en ökad marknadsandel.
För att Axfood ska fortsätta växa snabbare än totalmarknaden krävs både organisk tillväxt, butiksförvärv samt etableringar.
Lågprissegmentet i Sverige väntas växa betydligt snabbare än totalmarknaden, från dagens cirka 11 procent till cirka 20 procent de närmaste åren. Axfood, med Willys och Willys hemma är störst i detta segment och har idag drygt 50 procent av marknaden. Målet är att bibehålla den ledande positionen i det växande lågprissegmentet.
Det mer traditionella butikssegmentet, där Hemköp befinner sig, väntas minska från 57 procent av totalmarknaden till 40 procent över tiden. Hemköp har genom ett omfattande konverteringsprogram skapat en stabil bas av totalt 164 butiker, inklusive franchise, med förutsättningar för rejäla samordningsvinster. Hemköp ska bibehålla sin position med selektiva etableringar i storstäder samt genom satsningar på marknadsföring och ökad försäljning som tar fasta på nya konsumentbeteenden.
Försäljningen av egna märkesvaror (EMV) är en viktig intäktspost för Axfood och potentialen är betydande. Sedan år 2002, då satsningen på egna märkesvaror inleddes, har andelen ökat från 4 procent till dagens 20 procent. Förbättringen från 4 till 20 procent gav 130 Mkr i förbättrat rörelseresultat. Ökningen från 20 procent till målet på 25 procent beräknas ge ytterligare 60 Mkr i förbättrat rörelseresultat.
Kostnader
Axfoods största kostnadsposter är inköp av varor, personal och lokaler. I butikskedjorna svarar dessa kostnader för cirka 96 procent av de totala kostnaderna. Den överlägset största enskilda åtgärden för att hålla inköpskostnaderna nere är samordnade inköp och sortimentsstyrning. Sedan 2000 har denna samordning starkt bidragit till den totala förbättringen av rörelseresultatet.
Personalkostnaderna avgörs till en betydande del i avtal på arbetsmarknaden. Axfood har program för att löpande höja produktiviteten, i nära samarbete med personalen.
Administrationskostnader är en annan stor utgiftspost. De senaste fem åren har Axfood genomfört en lyckad trimning av organisationen. Målet är att administrationens personalkostnader ska vara under en procent av omsättningen.
Distribution är en avsevärd kostnad i varukedjan. Utmaningen ligger i att Sverige är ett land med liten befolkningsmängd som är utspridd över en stor yta. Att ha en effektiv logistik är A och O för en dagligvaruaktör. Inom Axfood ser vi stora möjligheter att ytterligare integrera Dagabs verksamhet med detaljhandeln och därmed sänka kostnaderna i värdekedjan. Kartläggningar visar att cirka 70 procent av alla kostnader i värdekedjan uppstår i butik. Genom att vi heläger båda systemen kan vi anpassa Dagabs logistik och lösningar till butikens behov.
Som ett led i detta arbete har Dagabs lager disponerats om så att de motsvarar butikernas planering. På så sätt blir det enklare för butikspersonalen att ta emot och plocka upp varor och antalet arbetade timmar i butik blir därmed lägre. Andra initiativ för att sänka kostnaderna i värdekedjan är att införa automatisk påfyllnad, ökad automatisering, ökad produktivitet i lagren och effektivare transporter.
Kassaflöde/skuldsättning
En viktig hörnsten i Axfoods strategi har från början varit att ha en effektiv kapitalanvändning, det vill säga ha så litet kapital som möjligt bundet i rörelsen. Vid utgången av 2000 var kon-cernens räntebärande nettolåneskuld 2 206 Mkr att jämföras med utgången av 2005 då nettofordringarna var 225 Mkr, det vill säga en förbättring om 2 431 Mkr. Samtidigt har bolaget under denna period lämnat utdelningar till aktieägarna om
1 282 Mkr. Soliditeten är nu uppe i 38,9 procent jämfört med utgångslägets 13,7 procent.
Axfoods styrelse har till årssstämman 2006 föreslagit en utdelning på 15 kr per aktie eller 818 Mkr. Utdelningspolicyn innebär att minst 50 procent av bolagets resultat ska betalas ut till aktieägarna.
Kassaflödesförbättringen har åstadkommits framför allt genom sund och lönsam affärsverksamhet. Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet har minskat från 4 003 Mkr ned till dagens
3 603 Mkr. De stora greppen i kapitalrationaliseringen är tagna och ambitionen är att behålla det sysselsatta kapitalet intakt med olika effektiviseringsprogram samtidigt som den egenägda detaljhandeln kommer att expandera. Kombinationen av starka resultat och effektiv kapitalanvändning har lett till att avkastningen på det egna kapitalet skjutit i höjden och överstiger 25 procent.
Framtida kassaflöde ska finansiera investeringar i verksamheten. Axfoods investeringstakt har sedan starten varit hög och för de kommande åren beräknas investeringarna ligga på uppskattningsvis 600–700 Mkr per år vilket kan ställas i relation till avskrivningarna som väntas ligga på en något lägre nivå.
Kompassen
2005 introducerades styrverktyget Kompassen i samtliga butiker i Axfoodkoncernen. Genom Kompassen har Axfood skaffat ett instrument för en balanserad och långsiktig syn på effektiviseringar av butiksdriften. Kompassen ger tydliga signaler varje månad till alla anställda om vart butiken är på väg och om effekterna av förändringar och förbättringar. Kompassen mäter ekonomiska nyckeldata men även andra parametrar som är minst lika viktiga för en effektiv butiksdrift:
Kund. Här mäts hur nöjda kunderna är och interna revisioner säkerställer att butikerna följer uppsatt butikskoncept. Dessutom görs en månadsvis mätning om viktiga artiklar finns tillgängliga för kund i butik eller ej.
Ekonomi. Här mäts omsättningsutveckling, bruttomarginal, personalkostnader, resultatutveckling och svinn.
Driftsmåtten visar andelen egna märkesvaror, hygien, matsäkerhet och sortimentslojalitet.
Medarbetare. Under denna rubrik mäts frisknärvaro, motions- och hälsoaktiviteter, organisation, möten och medarbetartrivsel.
Sammantaget syftar arbetet med Kompassen till att öka kundnyttan och bidra till att höja lägstanivån på alla områden som mäts i var och en av butikerna. Det yttersta målet är att skapa lönsammare och bättre butiker för nöjdare kunder och medarbetare.
Under 2006 kommer Kompassen även att introduceras i resterande verksamheter.