Med fokus på lönsam tillväxt
Axfoods strategiska plattform
Axfoods affärsidé sedan koncernens bildande 2000 är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika kunderbjudanden.
Den strategiska plattformen för att förverkliga Axfoods affärsidé har från början sammanfattats i sju punkter:
 • Tydlig varumärkesstrategi
 • Marknadsexpansion
 • Ökad andel egna märkesvaror
 • Fler helägda butiker
 • Centrala inköp
 • Platt organisation
 • Integration
Strategier
Arbetet med att förverkliga Axfoods strategi har varit framgångsrikt och är idag en naturlig del av koncernens dagliga verksamhet. Koncernens strategiska styrkor är finansiell styrka, starkt lågpriskoncept, bra bas i förändrat Hemköp, kostnadseffektiv partihandel, starka egna varumärken och stor bas egenägda butiker. Utan att göra avkall på dessa viktiga framgångsfaktorer arbetar Axfood utifrån tre huvudstrategier:
 • Lönsam tillväxt
 • Optimal drift
 • Kostnadseffektivitet
Inriktning 2006
Under 2006 ska Axfood framför allt fokusera på följande områden och åtgärder:
 • Fortsatt expansion för Willys
 • Utveckla Hemköps kunderbjudande och drift
 • Öka försäljningen i befintliga enheter
 • Kostnadskontroll
 • Välfyllda butiker genom ökad servicegrad
 • Fullfölja strategin för egna märkesvaror
 • Förbättrat IT-stöd i butikerna
 • Fortsätta utvecklingen av specialvarusortimentet
Operativa mål
Lönsam tillväxt
Axfood fokuserar på lönsam tillväxt, med en stark betoning på lönsamhet. Axfoods egenägda handel ska ha en organisk tillväxt. Förvärv och etableringar ska ge ytterligare butiker för Willys och Hemköp. Tillväxt ska också ske i nya varusegment och genom en satsning på specialsortiment som till exempel köksutrustning, textil, mindre elapparater, leksaker och multimedia.
Optimal drift
Integrationen mellan parti- och detaljhandel ökar kontinuerligt genom åtgärder som centraliserade inköp, automatisk påfyllning i butikerna, utveckling av butiksdatasystem och centralpaketerat kött. Butikskoncepten ska utvecklas speciellt inom färskvaror och frukt & grönt för att uppnå bättre kundnytta och effektivitet. Det gemensamma specialvarusortimentet under
varumärkena Func och Fixa utökas och de egna märkesvarorna ska nå en andel av 25 procent av omsättningen år 2008. Idag är andelen 20 procent för de tre kedjorna sammantaget. Genom en god servicegrad, det vill säga att butikerna får de varor de beställt, ska våra kunder alltid möta välfyllda butiker.
Den operativa butiksdriften ska finslipas inom respektive butikskoncept, med målet att bli "bäst i klassen". Ett viktigt redskap i det arbetet blir styrverktyget Kompassen, som introducerades under 2005 och som ska tillämpas fullt ut i hela företaget från och med 2006. Med hjälp av Kompassen får ledning och medarbetare i varje butik enkla och överskådliga mått månadsvis på hur butiken lever upp till sina mål på en rad områden. Även Axfoodakademiens utbildningar för butiks-
chefer är ett led i att stärka och förbättra butiksdriften.
Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet ska genomsyra hela koncernen. Genom effektivare drift och ökad satsning på ledarutbildning ska personalkostnaderna sänkas i förhållande till försäljning. Administrations- och stabskostnader ska inom koncernen ligga på en låg nivå.