34.Resultat per aktie
Före utspädningEfter utspädning
Kr2005200420052004
Resultat per aktie12,5914,9212,5814,66
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter13,3714,6713,3514,42
Resultat per aktie från avvecklade verksamheter-0,780,25-0,770,24
   20052004
Årets resultat efter skatt hänförlig till moder- bolagets aktieägare

687


799
Återläggning räntekostnad efter skatt avseende konvertibel  01
Justerat nettoresultat hänförlig till moder- bolagets aktieägare687800
     
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning54 531 37853 567 009
Tillkommande aktier vid full konvertering  52 5501 006 100
Totalt vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt

54 583 928


54 573 109
Resultat per aktie från kvarvarande och avvecklade verksamheter har beräknats med samma siffror som resultat per aktie, med den skillnaden att årets resultat delats upp på resultat från kvarvarande verksamhet hänförlig till moderbolagets stamaktieägare
uppgående till 729 Mkr (786) och resultat från avvecklade verksamheter uppgående till -42 Mkr (13).
35.Kritiska bedömningar och uppskattningar
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererade enheters återvinningsvärde för bolagets bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 17. Som förstås av beskrivningen i not 17 skulle ändringar under 2006 av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en effekt på värdet på goodwill. Företagsledningen bedömer dock att rimligt möjliga förändringar i dessa variabler (antaganden) i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.
Antagandet vid beräkningar av pensionsavsättningar
Den försäkringstekniska beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader baseras på aktuariella antaganden som specificeras i not 27. En förändring i något av dessa antaganden kan ge betydande påverkan på beräknade pensionsåtaganden och pensionskostnader.
Diskonteringsräntan sätts utifrån avkastningen på långa statsobligationer med en löptid som motsvarar koncernens genomsnittliga återstående löptid på förpliktelserna, vilket för Axfoods del innebär 19 år.
Samtliga antaganden enligt not 27 avviker inte mot vad som kan uppfattas som praxis på den svenska marknaden.
36.Specifikation av övergången till IFRS
Specifikation av övergången till IFRS
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Axfood, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare benämnt IAS). Reglerna gäller för samtliga noterade bolag inom EU, enligt förordning från EU. Enligt övergångsreglerna krävs ett jämförelseår, vilket innebär att även 2004 redovisas enligt IFRS i rapporteringen för 2005. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering är dock undantaget från kravet på omräkning av jämförelseåret. Vid beräkning av övergångseffekterna har de IFRS tillämpats som godkänts av EU-kommissionen per den 31 december 2004.
De IFRS som är tillämpliga för Axfood överensstämmer relativt väl med de tidigare tillämpade rekommendationerna från Redovisningsrådet. Effekten av övergången till IFRS blir, förutom att avskrivning på goodwill inte längre ska ske, begränsad för Axfood. Följande förändringar per 2004-01-01 har identifierats vid övergången till IFRS.
IAS 17 Leasingavtal. I samband med övergången till IFRS har Spar Finland Abp identifierat ett hyresavtal som tidigare har redovisats som ett operationellt leasingavtal det vill säga utanför balansräkningen. Avtalet ska enligt IAS 17 betraktas som ett finansiellt leasingavtal, vilket innebär att fastigheten redovisas som tillgång värderad till nuvärdet av minimileaseavgifterna vid ingången av avtalet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. På skuldsidan redovisas nuvärdet av kvarvarande framtida leasingbetalningar som räntebärande skulder. Ändringen medför en ökning av Axfoodkoncernens balansomslutning per 2004-01-01 med 46 Mkr.
IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Minoritetsägarens andel av eget kapital ska enligt IAS 27 redovisas som en del av eget kapital, vilket för Axfoods del innebär att eget kapital per 2004-01-01 ökar med 122 Mkr. I resultaträkningen görs inte längre avdrag för minoritetens andel av resultatet. Istället specificeras fördelning av resultatet på majoritets- och minoritetsägare nedanför resultaträkningen. Effekten på 2004 års resultat efter skatt uppgår till 4 Mkr.
IAS 31 Andelar i Joint Ventures. Spar Finland Abp äger andelar i fyra ömsesidiga fastighetsaktiebolag och i ett bostadsaktiebolag, bolagsformer som saknar motsvarighet i Sverige. Andelarna har fram till idag redovisats som Andra långfristiga värdepappersinnehav. Enligt IAS 31 ska andelarna redovisas enligt klyvningsmetoden, det vill säga Spar Finlands andel av respektive företags tillgångar och skulder redovisas i Spar Finlands balansräkning, varvid redovisat värde på andelarna elimineras. Denna ändrade redovisningsprincip påverkar eget kapital per 2004-01-01 med -4 Mkr. Effekten på 2004 års resultat uppgår till 0 Mkr.
IFRS 3 Rörelseförvärv tillåter inte att goodwill skrivs av enligt plan. Istället ska värdet på goodwill testas för nedskrivning en gång per år i samband med årsbokslut eller oftare om indikationer finns på att verkligt värde på goodwill understiger redovisat värde (se vidare "Nedskrivningar" under Redovisningsprinciper). Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 First Time Adoption of IFRS har Axfood valt att inte tillämpa IFRS 3 på äldre förvärv. Förvärv som genomförts under 2004 har redovisats i enlighet med IFRS 3. Med anledning av att avskrivning av goodwill inte längre ska ske, förbättras Axfoodkoncernens rörelseresultat för 2004 med 138 Mkr och nettoresultatet förbättras med 135 Mkr.
IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. Axfoods transaktionsexponering i utländsk valuta uppkommer på grund av import av varor som betalas i utländsk valuta. Samtliga dessa exponeringar säkras genom avistakontrakt och valutaterminskontrakt. Axfood tillämpar säkringsredovisning av kontrakterade inköp fram till betalning. Enligt IAS 39 ska valutaterminerna redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Eftersom samtliga valutaterminskontrakt används för säkringsändamål redovisas förändringar i valutaterminskontraktens verkliga värde i en säkringsreserv i fritt eget kapital tills den säkrade posten redovisas i koncernens balans- och resultaträkningar varvid motsvarande säkringsreserv löses upp över resultaträkningen. Valutasäkrade skulder i utländsk valuta har tidigare redovisats netto tillsammans med tillhörande säkringsinstrument. Enligt IAS 39 redovisas skulden till balansdagens kurs och säkringsinstrumentet separat till verkligt värde i balansräkningen. Enligt IAS 39 krävs inte jämförelsesiffror för 2004. Övergången till IAS 39 per 2005-01-01 påverkar Axfoodkoncernens egna kapital med 0 Mkr efter skatt. Effekten före skatt i balansräkningen uppgår till 0 Mkr. Om övergången till IAS 39 hade genomförts 2004-01-01 hade det påverkat Axfoodkoncernens egna kapital med 0 Mkr efter skatt.
Införandet av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar och IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter medför ingen effekt på Axfoodkoncernens öppningsbalans för 2004. I och med avyttringen av Spar Finland påverkar IFRS 5
resultat- och balansräkningen för 2005 (se Ändrade redovisningsprinciper 2005). De aktierelaterade ersättningsprogram (teckningsoptionsprogram och konvertibelt skuldebrevsprogram) som finns i Axfoodkoncernen träffas inte av IFRS 2, dels på grund av att priset på teckningsoptionerna och de konvertibla skuldebreven motsvarade marknadsvärde vid teckningstillfället, dels beroende på att båda ersättningsprogrammen utgavs före den 7 november 2002.
Hur övergången påverkar Axfoods resultat- och balansräkningar, eget kapital och vissa nyckeltal för 2004 framgår av tabellerna nedan. Beträffande kassaflödesanalysen påverkas inte det fysiska kassaflödet, dock påverkas justeringen för avskrivningar avseende goodwill och resultat efter finansiella poster med -138 Mkr respektive +138 Mkr, vilket motsvarar justering för goodwillavskrivningar 2004.
Resultaträkningar 2004Enligt tidigare GAAP
IAS 17

IFRS 3
IFRS 51)
Enligt IFRS
Nettoomsättning33 826 -5 16828 658
Kostnad för sålda varor-29 74821384 852-24 756
Bruttoresultat4 0782138-3163 902
Försäljningskostnader-2 056  267-1 789
Administrationskostnader-1 18727-1 160
Övriga rörelseintäkter198  198
Övriga rörelsekostnader-25-25
Rörelseresultat1 0082138-221 126
Ränteintäkter och liknande poster18-711
Räntekostnader och liknande poster-46-2 7-41
Resultat efter finansiella poster
980

138

-22

1 096
Aktuell skatt -254  4-250
Uppskjuten skatt-58-31-60
Minoritetens andel av årets resultat-4 4
Årets resultat från kvar-varande verksamheter
664

139

-17

786
Årets resultat från avvecklad verksamhet   
17

17
Årets resultat803
Varav majoritetsägarnas andel    799
Varav minoritetsägarnas andel4
Resultat per aktie, kr12,40 2,52 14,92
Resultat per aktie efter utspädning, kr12,192,4714,66
Vägt genomsnittligt antal aktier53 567 009   53 567 009
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning
54 573 109

54 573 109
1)Justeringen IFRS 5 (2005) avser effekter av att Spar Finland i september 2005 klassificeras som verksamhet under avveckling där IFRS 5 kräver omklassificering av jämförelseårets resultat. Det är alltså inte frågan om en retroaktiv tillämpning av IFRS 5 utan endast om en omklassificering föranledd av tillämpningen av IFRS 5 på en avvecklingstransaktion under september 2005.
Balansräkningar per den 1 januari 2004Enligt tidigare GAAP

IAS 17


IAS 27


IAS 31

Enligt IFRS
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar1 076   1 076
Materiella anläggningstillgångar1 82146141 881
Finansiella anläggningstillgångar230  -20210
Uppskjutna skatteskulder2727
Summa anläggningstillgångar3 154460-63 194
Varulager1 599   1 599
Kortfristiga fordringar1 68021 682
Likvida medel548   548
Summa omsättningstillgångar3 82723 829
Summa tillgångar6 981460-47 023
Eget kapital och skulder     
Majoritetsägarens andel av eget kapital2 141-42 137
Minoritetsägarens andel av eget kapital  122 122
Summa eget kapital2 1410122-42 259
      
Minoritetsintresse122-1220
Långfristiga skulder1 07744  1 121
Kortfristiga skulder3 64123 643
Summa eget kapital och skulder6 981460-47 023
Balansräkningar per den 31 december 2004Enligt tidigare GAAP

IAS 17


IAS 27


IAS 31


IFRS 3

Enligt IFRS
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar981   1381 119
Materiella anläggningstillgångar1 76544141 823
Finansiella anläggningstillgångar173  -20 153
Uppskjutna skattefordringar3434
Summa anläggningstillgångar
2 953

44

0

-6

138

3 129
Varulager1 634    1 634
Kortfristiga fordringar1 47821 480
Likvida medel977    977
Summa omsättningstillgångar
4 089

0

0

2

0

4 091
Summa tillgångar7 042440-41387 220
Eget kapital och skulder      
Majoritetsägarens andel av eget kapital2 513-41352 644
Minoritetsägarens andel av eget kapital  119  119
Summa eget kapital2 5130119-41352 763
       
Minoritetsintresse119-1190
Långfristiga skulder98342  31 028
Kortfristiga skulder3 42723 429
Summa eget kapital och skulder
7 042

44

0

-4

138

7 220
Förändring av eget kapital 2004Majoritetsägarens andel enligt tidigare GAAPIFRS 3IAS 31Majoritetsägarens andel enligt IFRSMinoritetens andelTotalt
Belopp vid årets ingång2 127 -42 1231222 245
Byte av redovisningsprincip IAS 19141414
Förvärvat minoritetsintresse   0-2-2
Omräkningsdifferens-3-3-1-4
Utdelning till aktieägare-295  -295-4-299
Nyemission666
Årets resultat664135 7994803
Belopp vid årets utgång2 513135-42 6441192 763
Justeringen enligt IAS 31 (-4) har i sin helhet påverkat balanserade vinstmedel. Övergången till IAS 19 (14) gjordes den 1 januari 2004 och presenteras i årsredovisningen för 2004. Justeringen enligt IAS 19 har likaledes i sin helhet påverkat balanserade vinstmedel. I och med övergången till IFRS redovisas inte längre uppdelningen på koncernens bundna och fria reserver. Redovisningen enligt IFRS har medfört en omföring från tidigare redovisade bundna reserver till balanserade medel med 499 Mkr.
Följande väsentliga nyckeltal har påverkats i och med övergången till IFRS.
Nyckeltal2004-12-31 enligt tidigare GAAPIAS 17
IAS 27
IAS 31
IFRS 3

2004-12-31 enligt IFRS
Rörelsemarginal, %3,0 0,43,4
Soliditet, %37,4-0,3 -0,11,338,3
Räntabilitet på eget kapital, %28,64,032,6