Elförbrukning för egenägda butiker och partihandel, Mwh
Sverige 20052004
Detaljhandel 275 752251 083
Partihandel 44 19344 917
Totalt 319 945296 000
Antal butiker 235223
Elförbrukning kWh/m2
Sverige 20052004
Butik 690691
Lager 201203
Avfallshanteringen
Avfallshantering inom Axfood sker främst i butiksledet. Utvecklingen och användningen av återanvändningsbara hjälpmedel för transporter är en viktig del för att minska förpackningsavfallet. Sortering av förpackningsmaterial för återvinning är en annan viktig del. Inom Axfood källsorteras framför allt wellpapp, mjukplast och papper. Axfoods egna märkesvaror, Willys, Hemköp med flera är samtliga märkta med uppgifter om hur de ska sorteras för återvinning.
Axfood har i flertalet egenägda butiker (Willys och Hemköp) under 2003 och 2004 byggt nya avfallsstationer. I samband med detta har en översyn gjorts av vilka fraktioner som bedöms som obligatoriska och nödvändiga. Hos större delen av egenägda butiker källsorteras yttre emballage.
I butikerna finns även stationer där kunderna kan återvinna returglas, backar, petflaskor och burkar. I partihandelns distributionsenheter sker källsortering främst av wellpapp och mjuk-
plast. Kontoren har insamling av returpapper.
Mängd avfall från butik och lager som sorterats och återvunnits, ton
Wellpapp och kartongMjukplastBrännbart avfall inkl trä
200520042005200420052004
17 73818 0591 1071 08216 41213 144
Den nu slutförda genomgången kommer även att utmynna i ett antal mer fokuserade utredningar med inriktning på områden som förbrukar mycket energi. Det kan exempelvis handla om att förbättra befintlig utrustning som producerar värme/kyla, förbättra värmeåtervinningen eller att se över belysningen i butik. Utredningen har också identifierat ett behov av att öka medvetenheten hos personalen om insatser som kan göras i det dagliga arbetet för att minska energiförbrukningen.
Transport
Transporter av varor från partihandel till detaljhandel/butik hanteras främst av dotterbolaget Dagab som står för 60 procent av samtliga varutransporter till butik. Det mål som är uppsatt är att minska transporternas energiförbrukning och utsläpp av föroreningar. Som en del i arbetet pågår inom Dagab ett ständigt arbete med fyllnadsgraden, det vill säga att utnyttja lastutrymmet maximalt samtidigt som distributionsnätet planeras. För att ytterligare minska bränsleförbrukning och utsläpp utbildas Dagabs förare i "Eco-driving", till och med 2005 har cirka 70 procent av Dagabs förare genomgått utbildningen. Dagab har undertecknat en avsiktsförklaring "för miljö- och trafiksäkerhet i dagligvaruhandelns transporter". Syftet med denna är att företagen som undertecknar ska verka för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan avseende de transporter som företagen genererar i sin verksamhet. Ökade krav kommer även att ställas på de externa transportörer som Dagab tecknar avtal med.
Koldioxidutsläpp totalt för Dagab och Närlivs egna lastbilar för transporter från egna lager till butik
Sverige200520042003
CO2 totalt, ton10 64011 58411 319
CO2 kg/ton gods26,1426,7327,37
CO2 kg/Mkr omsättning665,81687,80697,76
Antal egna bilar156160160
Ekologiskt/rättvisemärkt
Under hösten 2005 har ett större arbete påbörjats för att kunna ge kunderna bättre service avseende information om ekologiska, rättvisemärkta och allergisäkrade produkter i Axfoods sortiment. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2006.
Kvalitet
För Axfood, som är ett företag verksamt inom dagligvaruhandeln, måste kvalitet ständigt stå i fokus. Kvalitetsarbetet inom Axfood har stor betydelse och syftar till att öka nyttan för både våra kunder och företaget. Ledstjärnan är våra kärnvärden som innebär att vi strävar efter att förena bästa möjliga kvalitet och pris med ett gott affärsmannaskap. Axfoods kvalitetsarbete bygger också på öppenhet och ärlighet och att vi står för vad vi gör. Axfoods kunder ska kunna känna förtroende för att vi håller det vi lovar.
Kvalitetsarbetet hanteras av flera olika funktioner inom koncernen och ska vara både förebyggande och korrigerande. Egenkontrollprogram finns för de tre prioriterade områdena produktsäkring av egna märkesvaror, kontroll av kyl- och fryskedjan samt kontroll av miljö och säkerhet i butik.
Kvalitetssäkring egna märkesvaror
 Mål20052004
Produktindrag från butik: EMV018 st13 st
Produktindrag från butik: övriga028 st27 st
Andel EMV-leverantörer godkända enl GFSISamtliga leverantörer74,8%51,10%
Kyl- och fryskedja
Hela kyl- och fryskedjan inom Axfoodkoncernen ska hållas intakt med hjälp av rutiner för hantering av kyl- och frysvaror i alla led. Vid inleveranser till Dagab och Närlivs temperatur-kontrolleras alla fordon som levererar kyl- och frysprodukter, cirka 2 000 temperaturtester per månad hos Dagab och cirka 700 hos Närlivs. Alla kyl- och fryslager har kontinuerlig temperaturövervakning. Av Dagabs fordon som används för utleveranser har cirka 65 procent automatisk temperaturövervakning. Av Närlivs fordon har samtliga automatisk temperaturövervakning. Dessutom tas cirka 150 temperaturstickprov per månad på Dagab och 60 st på Närlivs. Kylkedjan inom Dagab och Närlivs revideras och uppdateras varje år. Berörda personer, såsom chaufförer, varumottagare och butikssupport kyl- och frys-utbildas. De system som finns möjliggör uppföljning.
I butikerna är kyl- och frysdiskar försedda med temperaturmätare som är kopplade till ett externt företag som ger signal om temperaturerna avviker från satta värden.
Kompassen
Kompassen är ett styrverktyg och en modell för uppföljning som har tagits fram för att hjälpa till att fokusera på och prioritera de viktigaste områdena och åtgärderna för att förbättra den egna verksamheten. Kompassen är en överskådlig uppföljningsmodell som mäter verksamheten i fyra dimensioner; Kund, Medarbetare, Ekonomi och Drift.
Anonyma kundbesök
Under 2005 inledde Axfood ett projekt med anonyma kundbesök i sina butiker. Syftet är att förbättra butikskvaliteten ytterligare, utifrån ett kundperspektiv. Kundbesöken kommer att ske en gång i månaden i samtliga 235 egenägda butiker. Det innebär 3 000 testbesök på ett år.
De anonyma kunderna ska efter varje besök peka ut vilka områden i butiken som kan förbättras. Initialt fokuserar test-
protokollet på faktorer kring upplevelsen av butiken, bemötandet och hur inspirerande butiken presenterar sina varor. De anonyma kundbesöken är en komponent i Kompassen.
Matglädje och hälsa
Kvalitet och hälsa blir allt mer synonyma begrepp i samhället i stort. För att tydliggöra viljan inom Axfood att ta hälsofrågorna på allvar, inleddes under året ett omfattande hälsoprojekt i Hemköp, till att börja med i en testbutik. Avsikten är att hälsokonceptet på sikt ska genomsyra alla Hemköpsbutiker.
Projektet bygger på omfattande utbildningsinsatser där hela butikslaget erbjuds att vara med. Utbildningen handlar dels om personlig hälsa, dels om hälsoaspekter på sortimentet.
Hälsokonceptet ska synas i hela butiken, med hjälp av skyltsystem, tillagningsråd, vägledning till vilken mat som är hälsosam och kommer att backas upp av en kunnig och engagerad personal.
En väl fungerande
kyl- och fryskedja har hög prioritet inom Axfood. Alla berörda medarbetare får kontinuerlig utbildning
inom området.