Årsstämma 2006
Nästa ordinarie årsstämma för aktieägarna i Axfood AB hålls den 9 mars 2006 i Stockholm. Kallelse till denna kommer att ske enligt bolagsordningen och följa de rekommendationer som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Årsstämma 2005
Ordinarie årsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 10 mars 2005 i Stockholm.
Följande beslut fattades:
 Val av styrelseledamöter
Årsstämman i Axfood beslutade den 10 mars 2005 att bolagets styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter.
Stämman beslutade att omvälja Göran Ennerfelt, Antonia Axson Johnson, Marcus Storch, Peggy Bruzelius, Annika Åhnberg, Maria Curman, Gunnar Söderling och Mats Jansson. Gösta Törnroth hade avböjt omval.
Val av revisorer
Per Bergman, KPMG och Ola Forsberg, KPMG, valdes vid ordinarie årsstämma 2004 som revisorer för tiden intill ordinarie årsstämma 2008.
Utdelning och avstämningsdag
Stämman beslutade att utdelningen per aktie ska vara 11 kr, varav 6,50 kr utgör ordinarie utdelning och 4,50 kr extrautdelning. Avstämningsdag beslutades till tisdagen den 15 mars 2005. Utdelningen beräknades sändas ut via VPC AB fredagen den 18 mars 2005.
Förvärv samt överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinarie årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av bolagets egna aktier, innefattande rätt för styrelsen att besluta om förvärv genom köp på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet ska avse förvärv upp till
2 000 000 aktier till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet.
Stämman fattade vidare beslut att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen i samband med finansiering av förvärv – i de fall styrelsen finner det lämpligt – överlåta högst 2 000 000 egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske i annan form än pengar.
Nomineringskommitté
Årsstämman 2005 beslutade att stödja en procedur där Axfoods huvudägare, representerande mer än 45 procent av röstetalet, utser en nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt ersättning för kommande ordinarie årsstämma. Nomineringskommittén ska offentliggöras i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Förslag till ny styrelse kommer att lämnas i samband med kallelse till kommande årsstämma.
Nomineringskommitténs sammansättning och antal genomförda möten
Inför årsstämman 2006 har Axfood ABs huvudägare i oktober 2005 utsett en ny nomineringskommitté med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid årsstämman den 9 mars 2006.
Nomineringskommittén har följande sammansättning
Hans Dalborg, ordförande
Antonia Axson Johnson, Axel Johnson AB 
Björn Lind, SEB
Inge Bäckstöm, Axfoods aktieägarförening 
Göran Ennerfelt, adjungerad
Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.
Styrelseordföranden har gjort en utvärdering av styrelsens arbete under året som han presenterade för nomineringskommittén. Han redogjorde även över sin bedömning av den kompetensmässiga sammansättningen av styrelsen.
Nomineringskommittén diskuterade dessa utvärderingar samt styrelsens storlek och sammansättning utifrån kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Nomineringskommitténs förslag på styrelsemedlemmar och styrelsearvoden presenteras i kallelsen till årsstämman.
Inför årsstämman 2006 har nomineringskommittén haft två möten. Ingen ersättning har utgått för arbetet i nomineringskommittén.
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till nominerings-kommittén med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till nomineringskommitténs ordförande. Inför års-
stämman 2006 har inga förslag inkommit.
Styrelsen
Styrelsen i Axfood ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter valda av årsstämman. Axfoods styrelse har under 2005 bestått av åtta bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter samt tre ledamöter med en suppleant utsedda av de anställda. Verk-
ställande direktören ingår i styrelsen. Den 1 november 2005 avgick Mats Jansson som VD men har fortsatt ingått i styrelsen.
Tillträdande VD Anders Strålman deltar på styrelsemötena som föredragande. Styrelsen konstituerade sig den 10 mars 2005 och valde Göran Ennerfelt som ordförande och Marcus Storch som vice ordförande till nästa ordinarie årsstämma. Tre av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende. Styrelsens sekreterare har varit Axfoods ekonomi- och finansdirektör Lars Nilsson. Andra tjänstemän i Axfood deltar vid sammanträdena såsom föredragande.
Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, besluts-ordning inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har valt att inom sig utse en kompensationskommitté för djupare beredning av ersättningsfrågor. Styrelsen verkar i sin helhet som revisionskommitté.
För bolaget har styrelsen fastställt en särskild VD-instruktion som ingår i styrelsens arbetsordning. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete, ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.
Axfoods riktlinjer för styrelsearbete tillämpas i Axfoods samtliga svenska dotterbolag.
Styrelsemöten
Axfoods styrelse håller ett konstituerande möte omedelbart efter årsstämma. Därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelse-möten per kalenderår. Under 2005 hölls 9 möten där ett möte var kring strategi och ett möte behandlade affärsplanen 2006. Vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens arbetsordning fastlagd dagordning som bla innehåller rapport från VD, ekonomirapporter, investeringar och strategiska frågor.
Viktiga frågor som diskuterades under året var exempelvis försäljningen av Spar Finland, butiksinvesteringar, koncept-
utveckling, tillsättande av ny VD samt nya medlemmar i företagsledningen.
Styrelsen

Närvaro
Beroende/
Oberoende
1)
Kompensations-kommitté
Ersättning
2), SEK

Aktieinnehav
3)
Göran Ennerfelt, ordförande8/9
2/3 (ordf.)400 00010 000
Maria Curman8/9
200 0001 000
Antonia Ax:son Johnson9/9
3/3200 00024 290 066
Assar Johansson9/9
0
Peggy Bruzelius8/9
200 0001 500
Inger Sjöstrand9/9
0
Hans G. Johansson9/9
0
Marcus Storch9/9
3/3270 00012 000
Annika Åhnberg9/9
200 0000
Gunnar Söderling8/9
200 000300
Mats Jansson9/9
3/3 (Adj.) 4 300
Genomsnittlig längd4 tim2 tim
Summa   1 670 000 
= Ledamoten är att anse som oberoende till bolaget och dess ledning.
= Ledamoten är att anse som oberoende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget.
= Utsedd av arbetstagarorganisation.
= Ledamoten är att anse som beroende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget.
1) Enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning".
2) Beloppet avser styrelseledamotens ersättning. Fd VD Mats Jansson erhöll inget styrelsearvode men däremot lön och övriga ersättningar. Därutöver har ingen ledamot erhållit någon ersättning utöver styrelsearvodet.
3) Inklusive konverterade aktier enl. Axfoods konvertibelprogram. Inga andra finansiella instrument finns utgivna.