Bolag
Omsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Antal anställda i medeltal Fakta
Andel av koncernen totaltAndel av koncernen totaltAndel av koncernen totalt  
Affärsidé: Hemköp ska vara butikskedjan för de mat-intresserade människorna. Vi ska ha marknadens bästa sortiment, alltid till små priser. Med fokus på färskvaror, mattrender och nya produkter erbjuder vi matmode i Sverige.
Antal butiker: 87
Säljyta: 132 600 kvm
Affärsidé: Willys ska erbjuda Sveriges billigaste mat-kasse. Kunderbjudandet bygger på ett ständigt lågt pris och brett sortiment med såväl märkesvaror som egna märkesvaror.
Antal butiker: 100
Säljyta: 231 700 kvm
Affärsidé: Willys hemma är närbutiken som erbjuder en låg och stabil prisbild med ett attraktivt färsk-varusortiment.
Antal butiker: 48
Säljyta: 35 500 kvm
Affärsidé: Dagab förädlar varu- och informationsflödet
mellan leverantörer och detaljhandel. Inom Axfood-
koncernen ska Dagab integreras allt mer med de helägda butikskedjorna, för att öka effektivitet och servicegrad.
Distributionscentraler: 3
Färskvarulager: 2
Axfood Närlivs
Affärsidé: Axfood Närlivs ska med engagemang, kunskap och enkelhet samarbeta med våra kunder och leverantörer. Med rätt sortiment och marknads-
koncept skapar vi tillsammans förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.
Distributionscentraler: 3
Snabbgrossar: 23
Övrigt
Koncernen totalt
185 Mkr
28 086 Mkr
129 Mkr
1 040 Mkr
328
7 066
Totalt antal butiker: 235
Totalt antal
distributionscentraler: 6
Totalt antal snabbgrossar: 23
Total säljyta: 399 800 kvm
(egenägd detaljhandel)
2005 i korthet
Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 28 086 Mkr (28 658).
 Axfoods egenägda detaljhandel ökade under perioden med 4,8 procent. Jämförbara butiker minskade omsättningen med 2,3 procent.
Rörelseresultatet för 2005 var 1 040 Mkr (1 126).
Resultatet per aktie blev 13,37 kr (14,67).
Willys expansion har fortsatt, omsättningen ökade totalt med 7,5 procent under året och kedjan har nu 100 butiker. Antalet butiker som har breddat specialsortiment kommer att ökas ytterligare.
Konverteringen av alla Spar och Billhällsbutiker till Hemköp är nu genomförd.
Axfood slöt den 7 september 2005 ett avtal med finska SOK avseende försäljning av Axfoods hela innehav i Spar Finland Abp. Köpet genomfördes den 12 januari 2006.
Året i siffror 1)
Belopp i Mkr om ej annat anges20052004
Nettoomsättning28 08628 658
Rörelseresultat1 0401 126
Rörelsemarginal, %3,73,9
Resultat efter finansiella poster1 0261 096
Resultat efter skatt729786
Resultat per aktie, kr13,3714,67
Resultat per aktie efter utspädning, kr13,3514,42
Medelantal anställda under året7 0666 941
1) Enligt IFRS 5 redovisas Spar Finland som verksamhet under avveckling på egen rad i resultaträkningen. Ovanstående siffror gäller kvarvarande verksamheter. Jämförelsetalen är omräknade.