Räntebärande tillgångar, inklusive likvida medel, minskade med 350 Mkr till 639 Mkr (989) och de räntebärande skulderna och avsättningarna minskade med 262 Mkr till 414 Mkr (676).
I räntebärande skulder ingår avsättning för pensioner med
347 Mkr (358). Den räntebärande nettofordran minskade med 88 Mkr och uppgick därmed till 225 Mkr (313).
Soliditeten uppgick till 38,9 procent (38,3) och nettofordringsgraden var 0,02 gånger (0,11).
Moderbolaget
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden uppgick till 99 Mkr (96). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 178 Mkr (181), och ett finansnetto på -9 Mkr (0) uppgick resultatet efter finansiella poster till -88 Mkr (-85). Investeringarna uppgick till 33 Mkr (3). Moderbolagets likvida medel är 358 Mkr (581).
Räntebärande externa tillgångar uppgick till 358 Mkr (581) vid periodens utgång. Den räntebärande nettolåneskulden minskade med 29 Mkr och var vid periodens utgång 605 Mkr (634).
Köp av egna aktier
Vid bolagsstämman i mars 2005 beslutades att bemyndiga
styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av upp till 2 000 000 av bolagets egna aktier genom köp på Stockholmsbörsen. Stämman bemyndigade även styrelsen att i samband med finansiering av förvärv överlåta egna aktier på börs eller på annat sätt.
Under året har inga egna aktier förvärvats eller överlåtits. Per 2005-12-31 fanns inget innehav av egna aktier.
IFRS
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Axfood, i koncernredovisningen de redovisningsprinciper som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För att uppnå jämförbarhet över koncernens utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret. Effekterna av övergången till IFRS redovisas i not 36.
Konvertibler
I januari 2001 emitterades ett konvertibelt förlagslån till personalen på 73 Mkr. Konverteringskursen är 73 kr och konvertering kan ske 2005-01-21 till 2006-03-20. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 1 006 100 aktier vilket motsvarar en utspädning på cirka 1,9 procent av antalet aktier. Under 2005 har 953 550 konverterats till aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 1,8 procent. Per 2005-12-31 finns 52 550 utestående konvertibler.
Styrelsens sammansättning och arbete
Axfoods styrelse består av åtta ledamöter valda av årsstämman samt tre ledamöter med en suppleant utsedda av de anställda. Ledamöterna presenteras på sidan 76–77.
Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fem styrelsemöten per år.
Under 2005 sammanträdde styrelsen nio gånger. Vid möten i samband med kvartalsbokslut framlägger verkställande direktören en ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag. Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår huruvida bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen har ingen revisionskommitté. Däremot träffar styrelsen minst en gång per år bolagets revisorer utan att VD eller någon annan representant från bolaget deltar.
Inom styrelsen finns en kompensationskommitté som handlägger, fattar beslut och lämnar rekommendationer i frågor rörande lön och övriga anställningsvillkor för Axfoods VD och övriga personer i företagsledningen. Kommittén rapporterar till styrelsen. Denna kommitté ska bestå av minst tre och högst fem personer och ordförande i kommittén är styrelsens ordförande. Kommittén består i dag av Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson och Marcus Storch.
Axfoods huvudägare har intill nästa årsstämma utsett en nomineringskommitté. Nomineringskommitténs uppgift är att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning till årsstämman den 9 mars 2006. Nomineringskommittén består av Hans Dalborg, ordförande, Antonia Ax:son Johnson, Inge Bäckström och Björn Lind. Axfoods styrelseordförande, Göran Ennerfelt, är adjungerad till nomineringskommittén.
Verksamheten inom forskning och utveckling
Axfood bedriver ingen forskningsverksamhet men viss utveckling av IT-lösningar.
Miljöpåverkan
Någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken bedrivs inte inom Axfood AB eller koncernen. Däremot bedrivs anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälnings-plikten avser en kylanläggning inom partihandelsledet där ammoniak används. I den anmälningspliktiga kylanläggningen hanteras varor motsvarande cirka 6 procent av koncernens netto-omsättning.
»I september slöt Axfood ett avtal med finska
SOK om en försäljning av hela Axfoods innehav
i Spar Finland.«