Sex akademiker antogs till årets externa traineeprogram, som inneburit praktik i alla delar av Axfoods verksamhet. Samtliga sex traineer fick anställning inom Axfood efter utbildningen.
Det interna programmet, dit medarbetare kunnat söka för första gången under 2005, har tillkommit för att säkra Axfoods behov av butikschefer. Under 2005 påbörjade tolv medarbetare programmet.
Ledarrekrytering
Konkurrensen i dagligvaruhandeln ställer stora krav på att Axfood kan rekrytera och behålla duktiga, kompetenta och engagerade ledare, inte minst på butiksnivå. Axfood satsar därför mycket på att internt identifiera och utveckla morgondagens ledare. För att underlätta det arbetet har Axfood under 2005 utvecklat koncerngemensamma, effektiva processer för internrekryteringen.
Under året har stort fokus legat på att identifiera framtida butikschefer. 2006 kommer mer tonvikt läggas vid ställföreträdande butikschefer, för att trygga butikschefsförsörjningen underifrån.
Jämställdhet och mångfald
Från och med 2005 arbetar bolagen i Axfood i gemensamma planmallar och aktivitetsmallar för jämställdhetsarbetet. Målet är att detta ska skapa en starkare koppling mellan verksamheten i butikskedjorna och de koncernövergripande jämställdhetsmålen, som bland annat är att långsiktigt öka andelen kvinnor på ledande befattningar inom hela koncernen. De gemensamma mallarna ger också bättre möjligheter att följa upp hur målen förverkligas.
Jämställdhet och mångfald är viktiga inslag i ledarrekryteringen. Här finns i synnerhet en ambition att öka andelen kvinnliga butiks-chefer.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Axfoods verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna. Arbetsmiljön i Axfood ska uppfylla alla befintliga lagkrav. Utöver det strävar Axfood efter att erbjuda sina medarbetare en såväl sund som stimulerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Ett exempel på hur Axfood arbetar systematiskt med arbetsmiljön är Willys. Här utgår arbetet från en väl definierad process där var och en av de 100 butikerna varje kvartal följer upp statusen i butiken när det gäller ett antal gemensamma kriterier, såsom frisknärvaro, arbetsskador, säkerhet, personalomsättning etc.
Under
året har 6 500 medarbetare i Axfoods
butiker utbildats i Kompassenverktyget. 912 chefer har gått handledar-utbildning för att i nästa steg utbilda sina medarbetare.
Dessa rapporteras vidare till en av Willys sex regionala skyddskommittéer, där regionchefen är ordförande. Regionen sammanställer i sin tur butikernas rapporter och dessa går sedan vidare till den centrala skyddskommittén som bland andra består av VD och säkerhetschefen. Genom rapporteringen får företagsledningen en övergripande bild av arbetsmiljöfrågorna ute i butikerna och ledningen kan därmed identifiera vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Butikscheferna erbjuds också utbildning i arbetsmiljö.
Medarbetare Sverige, statistik
 200520042003
Frisknärvaro, butikskedjor,%93,292,792,4
Frisknärvaro, Dagab,%93,4 93,093,0
Personalomsättningshastighet, %7,510,0n.a
Genomsnittlig anställningstid, år 9,99,2n.a
Antal heltid4 3224 610n.a
Antal deltid3 4103 554n.a
Medelantal anställda7 0666 9416 998
Antal män3 2003 2233 197
Antal kvinnor3 8663 7183 801
Säkerhet
Axfoods medarbetare har en arbetsmiljö som säkerhetsmässigt blivit alltmer utsatt, precis som i samhället i stort. Axfood lägger därför ned mycket arbete på att skapa så trygga arbetsförhållanden som möjligt för de anställda.
Basen är att alla anställda ska ha en god kunskap om vilka problem de kan komma att möta i sin butik och om vad de kan göra i svåra lägen. Framför allt är det viktigt att varje medarbetare känner till och kan följa de säkerhetsrutiner som finns.
Axfoods butikschefer utbildas centralt i säkerhetsfrågor och ska förmedla den kunskapen vidare till butikspersonalen. Om något händer finns också rutiner för hur den drabbade tas om hand. I första hand på den egna arbetsplatsen, men extern hjälp kan också erbjudas.
De viktigaste säkerhetsriskerna i Axfoods verksamhet är brand, våld och hot. Under 2005 har 18 rån (14 under 2004) genomförts mot Axfood butiker. Vid 14 av dessa förekom skjutvapen. I detaljhandeln som helhet ökade antalet rån under 2005 till 941 strycken, en ökning med 12 procent. När det gäller våld och hot pågår ett ständigt förebyggande arbete som både inkluderar utbildning och information till personalen och arbete med tekniska säkerhetslösningar, såsom att minimera kontanter i kassorna.
Ett särskilt problem är det ökade häleriet, där man i delar av detaljhandeln systematiskt säljer stöldgods eller andrahands-varor. Axfood ser den ökade andelen egna märkesvaror som ett sätt att skydda sig mot intrång, eftersom de är svåra att plagiera och risken för upptäckt är stor om de skulle dyka upp i andra butiker än Axfoods egna.
Axfood samarbetar med andra aktörer i samhället kring
säkerhetsfrågorna och deltar också i en särskild rångrupp till-
sammans med Stockholmspolisens underrättelseenhet. Rån-gruppen är ett viktigt forum för att utbyta erfarenheter kring trender inom kriminaliteten, gärningsmannaprofiler etc.
Miljö
Axfoods miljöarbete kan delas in i två delar, miljöarbete som Axfood driver som en bland flera aktörer och miljöarbete som Axfood driver på egen hand.
Till den förstnämnda gruppen hör bland annat utveckling eller återvinning av olika slag av förpackningar, freoner och externa transporter. Axfood kan delvis ställa krav för användningen inom Axfood men enbart påverka helheten som en bland flera aktörer.
Inom Axfood bedrivs miljöarbetet inom de tre områden som tidigare identifierats och som Axfood direkt kan påverka, transporter, avfallshantering och elförbrukning. Därtill har
Axfood påbörjat arbetet med att förbättra informationen avseende ekologiska, rättvisemärkta och allergisäkra produkter.
Energiförbrukning
Under 2004 genomfördes en förstudie på ett mindre antal butiker med syfte att identifiera eventuella "elbovar". Detta ledde till att Axfood under det gångna året genomförde en grundlig genomgång av energiförbrukningen i 20 utvalda butiker. Vissa åtgärder har vidtagits i dessa butiker och resultaten kommer att läggas till grund för ett antal överväganden kring moderniseringsbehov och förbättringar av utrustning i butik. Resultaten kommer även att ligga till grund vid nybyggnationer.
Den nu slutförda genomgången kommer även att utmynna i ett antal mer fokuserade utredningar med inriktning på områden som förbrukar mycket energi. Det kan exempelvis handla om att förbättra befintlig utrustning som producerar värme/kyla, förbättra värmeåtervinningen eller att se över belysningen i butik. Utredningen har också identifierat ett behov av att öka medvetenheten hos personalen om insatser som kan göras i det dagliga arbetet för att minska energiförbrukningen.
Säkerhet i butik är en viktig del i Axfoods kvalitets- och säkerhetsarbete och bedrivs utifrån riskanalyser som görs med hjälp av analysverktyget Axfood Blue. Med hjälp av verktyget görs regelbundna kontroller av att alla verksamheter arbetar riskförebyggande på ett systematiskt sätt.