Innehåll
Verksamhetsredovisning
Axfood i korthet
1 2005 i korthet
2 VD har ordet
4 Axfoodaktien
6 Strategi och mål
8 Trender och tendenser
12 Egna varumärken
13 Axfoods flöde
14 Affärsmodell
16 Hemköp
18 Willys
20 Willys hemma
22 Dagab
24 Axfood Närlivs
26 Axfoods ansvar
Ekonomisk redovisning
33 Förvaltningsberättelse
36 Resultaträkning
37 Kommentarer resultaträkning och balansräkning
38 Balansräkning
40 Kassaflödesanalys
41 Kommentarer kassaflöde och eget kapital
42 Sammandrag avseende förändringar av eget kapital
43 Risker
45 Noter
66 Förslag till vinstdisposition
67 Revisionsberättelse
Bolagsstyrning
68 Bolagsstyrningsrapport
76 Bolagsstyrning/Styrelse
78 Bolagsstyrning/Företagsledning
80 Flerårsöversikt
82 Definitioner och förklaringar
84 Årsstämma och ekonomisk information
Adresser
Axfood är ett svenskt bolag som lyder under svenska
lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner
kronor förkortas Mkr och miljarder kronor Mdr. Siffer-
uppgifter inom parentes avser, om inte annat anges,
2004. Data om marknader och konkurrenssituation
är Axfoods egna bedömningar, om icke en specifik
källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa
och senast tillgängliga faktaunderlag från publicerade
källor inom offentlig sektor, konsumentvarubranschen
och bland konkurrenter.
Det här är Axfood
Axfood bedriver i Sverige handel med dagligvaror inom detalj- och partihandelsledet. Detaljhandeln drivs genom kedjorna Willys, Hemköp och Willys hemma, antalet egenägda butiker uppgår till 235 stycken. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar'n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med över 500 handlarägda butiker. Axfood är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, attract40. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 45procent av aktierna.
Axfood har cirka 13,5 procent marknadsandel i Sverige.
»Axfoods affärsidé är att skapa, utveckla och
driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda
eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren
på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika kunderbjudanden.«
Organisation
Axfoods organisation kännetecknas av få beslutsnivåer och
ett starkt fokus på låga administrativa kostnader. Centralt finns stora skalfördelar när det gäller funktioner som inköp, egna märkesvaror, logistik, IT, ekonomiadministration, personal och ledarskapsutveckling.
De enskilda kedjornas företagsledningar har ansvaret för butiksdrift, marknadsföring, sortiments- och prisstrategier.
Butikschefen/handlaren möter kunden och ansvarar dagligen för att butiken är attraktiv, har välfyllda hyllor och ger kunden ett bemötande som är professionellt och stämmer
med kedjans profil. Butikschefen har personalansvar för butikens medarbetare.
Historia