Lågpris fortsätter vinna terräng
Utvecklingen i dagligvaruhandeln styrs sedan flera år tillbaka av lågprissegmentets frammarsch. Fokus på matpriser, upp-märksamheten kring prisjämförelser och lågprisetableringar består. Alla känner av konkurrensen och särskilt pressade är de traditionella, medelstora snabbköpsbutikerna.
Under det gångna året har också Axfoods konkurrenter marknadsfört ytterligare prissänkningar och sammantaget innebär den rådande pristrenden att det finns deflationstendenser i dagligvaruhandeln.
Samtidigt är lågprissegmentet underrepresenterat i Sverige. I många andra europeiska länder står lågpris för 20–40 procent av totalmarknaden, mot 11 procent för Sverige.
Sverige går emellertid i samma riktning som övriga Europa. Det råder visserligen en överetablering i svensk dagligvaruhandel. Men detta till trots kan vi förutse en fortsatt hög nyetableringstakt, där de utpräglade lågpriskedjorna och stormarknader förväntas stå för merparten av alla nyetableringar de kommande tre åren.
Tillväxt och stagnation
Konsekvensen av priskonkurrensen och överetableringarna gör att de mindre, vanliga livsmedelsbutikerna, med en omsättning på under 30 Mkr, får problem. Detta butikssegment, som ofta återfinns i bostadsområden och stadsdelscentra, och som har uppåt 15 000 produkter i sortimentet, står fortfarande för över hälften av omsättningen i den svenska dagligvaruhandeln. Tillväxten finns dock på annat håll. Utöver lågprissegmentet är det framför allt de utanför stadsdelscentrum belägna stormarknaderna som växer.
En annan grupp som är trängd och där tillväxten stagnerat är trafik- och närlivsbutikerna. Dessa har tappat mycket av sin stora konkurrensfördel, de generösa öppettiderna, genom att de stora butikernas öppettider förlängts. Därigenom framstår de stora prisskillnaderna gentemot övrig dagligvaruhandel som allt mer obefogade i konsumenternas ögon.
Låg konsolidering
Den svenska dagligvarumarknaden domineras idag av de tre stora aktörerna Axfood, ICA och Coop. Hard discount-aktörernas marknadsandelar är än så länge marginella. Samtidigt utgörs nästan en fjärdedel av marknaden fortfarande av "övriga aktörer". Det innebär att den svenska marknaden fortfarande kännetecknas av en förhållandevis låg konsolidering.
Allt, inklusive erfarenheterna från andra europeiska länder, tyder dock på att en ökad konsolidering och koncentration kommer att ske. För att dagligvaruhandeln ska kunna leva upp till konsumenternas krav att "ge mer för mindre", med ökad tillgänglighet, längre öppettider och lägre priser, krävs stordriftsfördelar, effektivare hantering i alla led och en växande andel egna märkesvaror.
Tack vare Willys och
Willys hemma har Axfood
en tydlig lågprisprofil som
är väl känd bland konsumenter.
Det sker också en branschglidning där olika segment rör sig in på varandras område och där lågt pris och stormarknadernas tillgänglighet egentligen är konkurrensfaktorer som slår igenom i alla segment och kundgrupper. Branschglidningen syns även i butikernas sortimentspolicy, där dagligvaruhandeln också satsar på större andel färdigmat och ett utvidgat specialsortiment. Den här trenden förstärks av att handeln tagit över ett allt större ansvar för sortimentsstyrningen från leverantörerna.
Axfoods position
Axfoods strategier syftar till att fortsätta växa i denna turbulenta marknad. Axfoods konkurrensfördelar gentemot huvud-
konkurrenterna bygger på den starka integrationen inom koncernen. Det ger kortare och snabbare beslutsvägar.
Tack vare Willys och Willys hemma har Axfood en tydlig lågprisposition som också är väl känd bland konsumenterna. I det traditionella matbutikssegmentet finns Hemköp med ett bredare produktutbud, högre servicegrad och satsning på färskvaror och hälsoprofil.
Det blir allt mer uppenbart att effektivitet i hela värdekedjan är en nödvändighet för att dagens marginaler ska bibehållas
eller förbättras. Tydliga koncept och Axfoods integration till-
sammans med finansiell styrka, har skapat en bra bas för en fortsatt tillväxt, med bibehållen lönsamhet.
Tydligare segmentering nytt för Sverige
Hard Discount Netto Lidl Lågpris Willys Willys hemma 5) City Gross Stormarknader Ica Maxi Coop Forum Traditionell livs Hemköp Vi-butiker Coop Konsum Coop Extra Ica Supermarket Ica Kvantum AG:s Trafik & Närservice Tempo Handlar´n Ica Nära 7-Eleven Direkten Bensinbolag Ica Express Coop Nära Övrigt
Marknadsandel/ Tendens 1)4% 11% 12% 57% 16%
Prisindex 2)4)88–9792–9995–116109–130
Servicenivå 3)2–33–57–86–103–5
Antal artiklar1100–1 8007500– 12000– 10000–15 0001000–3 000
LägeBostadsnära och externtBostadsnära och externtExterntStadsdelscentra, bostadsnäraTrafik- eller
bostadsorienterat
Källa/tolkning: Axfood. Vissa uppgifter är skattade i de fall då statistik ej är sammanställd för 2005.
Den svenska dagligvarumarknaden var tidigare tämligen likriktad med likartat sortiment och likartad prisnivå i butikerna. Lågpriskedjornas inträde har förändrat den bilden och marknadens aktörer har förtydligat sina positioner och strategier inom olika segment. De traditionella livsmedelsbutikerna står fortfarande för över hälften av branschens omsättning, men tillväxten sker i stormarknads- och lågprissegmenten.
1) Marknadsandel/Tendens: Beräknad på en totalmarknad 2005 på cirka 210 Mdr inklusive moms.
Tendens avser total utveckling för profilerna inom segmentet.
2)Prisindex: Baserat på resultat från Axfoods fyra årliga prisundersökningar av Sveriges huvudsakliga butikskoncept.
3) Servicenivå 1–10: I begreppet inkluderas indirekt service som parkeringsmöjligheter, olika nivåer av kundinformation, öppettider samt direkt kund-
service som hög personaltäthet, manuell betjäning, rådgivning/matkunskap.
4) På grund av för litet jämförbart sortiment går ej en korrekt prisjämförelse att göra.
5) Willys hemma, 3 500 artiklar.