SID 50


Förutsättningar vid upprättande av moder-
bolagets och koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Finansiella rapporter presenteras därmed i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till närmaste miljontal kronor (Mkr), om ej annat anges.
För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen och företagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 35.
De nedan angivna redovisningsprinciperna tillämpas konsekvent på de finansiella rapporter som lämnas och som grundar sig på IFRS/IAS.
Koncernredovisning
Allmänt
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande.
Vid upprättande av koncernredovisningen används förvärvsmetoden med undantag av samgåendet år 2000 mellan Hemköp och Axfood Sverige (fd D&D Dagligvaror) vilket redovisas enligt poolningsmetoden, varvid inga övervärden redovisas. Vid förvärvsmetoden bestäms det egna kapitalet i det förvärvade dotterbolaget utifrån det verkliga värdet av identifierade tillgångar och övertagna skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och skulder enligt ovan redovisas mellanskillnaden som en goodwillpost i balans-
räkningen. Goodwill skrivs inte av enligt plan, utan testas årligen för eventuell nedskrivning, se not 17.
Koncerninterna tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster mellan bolag i koncernen elimineras.
Omräkning av utländska dotterbolag
Koncernens utländska dotterbolag är självständiga. Utländska verksamheters tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen.
Resultaträkningen omräknas till periodens genomsnittskurs. Kursdifferensen vid omräkningen förs till eget kapital som omräkningsdifferens.
Obeskattade reserver
Koncernredovisningen innehåller inga bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver. Uppskjuten skatt på dessa poster ingår i uppskjuten skattekostnad respektive uppskjuten skatte-skuld. Eget kapitaldelen av obeskattade reserver redovisas i balanserade vinstmedel.
Intresseföretag
Företag i vilka koncernbolag har ett betydande men inte bestämmande inflytande utgör intresseföretag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Ägandet uppgår till mellan 20 och 50 procent av rösterna. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets egna kapital inklusive koncernmässig goodwill och kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden redovisas som aktier och andelar i intresse-företag. Den ökning respektive minskning av intresseföretagets bokförda värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden ökar/minskar koncernens balanserade vinstmedel. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde på aktier och andelar i intresseföretag. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresse-företaget.
I koncernens resultaträkning redovisas koncernens andel av intresseföretagens nettoresultat inklusive av- och nedskrivningar och upplösningar på eventuella över- och undervärden som har redovisats i samband med förvärven. Orealiserade vinster som uppkommer mellan helägda bolag och intresseföretag i koncernen elimineras till den del det motsvarar koncernens ägarandel i intresseföretaget.

SID 51

Joint ventures
Joint ventures är redovisningsmässigt de företag för vilka koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. I koncernredovisningen konsolideras innehav i joint ventures enligt klyvningsmetoden. Klyvnings-metoden innebär att för joint ventures-företag redovisas koncernens ägarandel av företagets intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder i koncernens resultat- och balansräkningar. Detta görs genom att samägarens andel av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader redovisas som separata poster i samägarens koncernredovisning. Endast eget kapital som intjänats efter förvärvet redovisas i koncernens egna kapital. Klyvningsmetoden tillämpas från den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet erhålls och fram till den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet upphör.
Segmentsredovisning
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antigen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen.
För Axfoodkoncernen är rörelsegrenar den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära.
Följande rörelsegrenar redovisas:
Willys. Försäljning av dagligvaror/livsmedel till lågpris.
Willys hemma. Försäljning av dagligvaror/livsmedel till lågpris i närområdet, färdigmat och färskvaror som passar de små hushållen.
Hemköp. Försäljning av dagligvaror/livsmedel med ett bredare sortiment.
Dagab. Partihandelverksamhet med drygt 84 procent av försäljningen till egenägda butiker.
Närlivs. Parti- samt grossistverksamhet, försäljning främst till mindre butiker, bensinstationer, kiosker och övrig servicehandel.
Spar Finland. Försäljning av dagligvaror/livsmedel genom butikskedjorna Spar och Eurospar.
Geografiska områden utgörs av Sverige respektive Finland.
Principer för internprissättning.
Vid intern försäljning av varor mellan koncernföretag i Axfoodkoncernen sätts priserna utifrån affärsmässiga villkor. Detta innebär att interna kunder ej behandlas på annat sätt än externa kunder. Det förekommer att den generella vinstmarginalen hos leverantören i vissa fall är lägre vid försäljning internt. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att den generella risknivån i dessa fall är lägre.
De prismodeller som används vid prissättning skiljer sig inte åt beroende på om kunden är extern eller intern.
Beslut om vilka priser som ska gälla, både internt och externt, fattas av Axfoods koncernledning.
Intäkter
Nettoomsättningen redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner överförts till köparen. Koncernens nettoomsättning avser främst omsättning i butik. 0,2 procent av nettoomsättningen utgörs av franchiseavgifter från samverkande kedjebutiker. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Franchiseintäkter
Axfood har avtal med ett antal fristående köpmän om samarbete under varumärkena Hemköp, Tempo och Handlar'n. Köpmännen betalar årligen omsättningsbaserade avgifter till Axfood för deltagande i marknadsföringsprogram, inköpssamordning och stöd i form av teknisk support, administration och butiksdrift. Franchiseintäkterna redovisas i resultaträkningen i takt med att de tjänas in. Under innevarande räkenskapsår faktureras preliminära franchiseavgifter löpande och definitiv avstämning av avgifterna sker efterföljande räkenskapsår.
Hyresintäkter
Axfood bedriver uthyrning av butikslokaler i andra hand. Intäkter från denna uthyrning redovisas linjärt över hyresavtalens längd. Hyreskostnader redovisas likaledes över hyresavtalens längd.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas när företaget uppfyller de villkor som är förknippade med bidragen samt att det med säkerhet kan fastställas att bidragen kommer att erhållas. Inbetalda bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och resultatförs i den period som de intjänas. I resultaträkningen redovisas statliga stöd som en minskning av motsvarande kostnader. Axfood erhåller statliga bidrag främst i form av arbetsmarknadspolitiska stöd.
Klassificering med mera
Inom Axfoodkoncernen fördelas tillgångar och skulder på kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från balansdagen. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år räknat från balansdagen.